Moderat økende rente – også fastrentene øker

Gjennomsnittlig flytende rente på husholdningenes utestående lån med pant i bolig var 5,82 prosent i februar 2024 – 0,13 prosentpoeng opp fra januar. Nye boliglån med flytende rente økte litt mindre til 5,67 prosent. For lange renter har fallet gjennom slutten av fjoråret og i januar, nå stoppet opp. Renta på nye boliglån med rentebinding på 1-3 år økte 0,07 prosentpoeng i februar til 4,84 prosent. Det er likevel 0,75 prosentpoeng lavere enn toppen i oktober i fjor. For lån med over fem års bindingstid økte renta i februar med 0,17 prosentpoeng til 4,70 prosent.

Husholdningenes innskuddsrenter økte også i februar. For ubundne innskudd var økningen 0,15 prosentpoeng til 2,71 prosent. Gjennomsnittsrenta på bundne innskudd økte med 0,21 prosentpoeng til 4,76 prosent i februar. 

Boligprisene økte også i mars

Utviklingen i gjennomsnittsprisene for boliger fortsetter å overraske og økte i mars med 0,6 prosent. Mars-indeksen var 0,1 prosent høyere enn den sesongjusterte toppen i august 2022. De ujusterte gjennomsnittsprisene var imidlertid fremdeles 0,4 prosent lavere enn toppen i mai i fjor. Realprisen på boliger, boligpris i forhold til KPI, er imidlertid klart lavere enn toppen i starten av 2022.

I mars økte gjennomsnittsprisen i Oslo som i landet som helhet, mens i Bergen økte prisene i gjennomsnitt med hele 1,9 prosent. Økningen i Bergen må ses på bakgrunn av at de falt i februar. I øvrige «storbyer» gikk prisene svakt ned etter en større økning i februar.

Prisene i Trondheim og Tromsø var marginalt lavere enn for ett år siden, mens prisene i Oslo og Kristiansand lå 2,3 prosent over fjoråret noen som er vel 1 prosentpoeng høyere enn landet som helhet. På topp lå Stavanger med en årsvekst på 4,6 prosent og Bergen med 3,3 prosent.

Frontfagsrammen 5,2 prosent

Oppgjøret i frontfaget kom i havn på overtid søndag 7. april med en ramme på 5,2 prosent. Det er denne rammen de påfølgende oppgjørene skal forholde seg til som en norm ifølge frontfagsmodellen, og som slått fast i diverse Holden-utvalg; hverken som et gulv eller tak. 

Frontfagsrammen er et anslag for årslønnsveksten i industrien i NHO-området som NHO i samråd med LO gir på bakgrunn av resultatet i oppgjøret.

Klart høyere oljepris, sterkere krone og fall i oljefondet

Oljeprisen har økt etter påske og var fredag 91 dollar per fat, 5 dollar høyere enn uka før. Krona styrket seg i samme tidsrom 0,7 prosent (importveid), men er fremdeles 2,8 prosent svakere enn ved utgangen av fjoråret og 1,1 prosent svakere enn Norges Banks siste anslag for årsgjennomsnittet i 2024. Norges Banks anslag var tilnærmet identisk med gjennomsnittsverdien av krona i de 14 første ukene av 2024.

Verdien av oljefondet kom tidlig i uka opp i nye rekordnivåer rundt 17.850 mrd. kroner. Sterkere krone bidro til at verdien av oljefondet falt ned til 17.400 mrd. kroner på slutten av uka, 300 mrd. kroner lavere enn uka før.

Vurdering av renteutsiktene – krona i fokus

Frontfagsrammen ble 0,3 prosentpoeng høyere enn Norges Banks siste anslag for årslønnsveksten i 2024. Isolert sett trekker det rentebanen til banken litt opp. Beregninger i SSB peker imidlertid mot at en eventuell forskjell i lønnvekst på dette nivået bare har ubetydelige virkninger på inflasjonen og påvirkningen av styringsrenta bør dermed være marginal. 

Jeg tror heller ikke boligprisøkningen er veldig viktig for styringsrenta nå. Så lenge ikke den målte inflasjonen blir veldig lav eller arbeidsledigheten veldig høy regner jeg med at utviklingen i kronekursen er den klart viktigste enkeltfaktoren for bankens rentesetting framover. Endringer i krona vil med sikkerhet påvirke inflasjonen et stykke fram i tid og svekkelsen vi har sett etter nyttår vil motvirke internasjonale impulser i retning lavere inflasjon.