Mandag 1. april ble LO-NHO på overtid enige i årets lønnsoppgjør i privat sektor. Årslønnsveksten i 2019 for industrien samlet i NHO-området anslås til 3,2 prosent. Ifølge nasjonalregnskapet var årslønnsveksten i 2018 for alle lønnstakere 2,8 prosent. Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene forventer en prisstigning på 2,4 prosent i år. Gitt en prisvekst i denne størrelsesorden kan reallønnsveksten bli 0,8 prosent i 2019. I fjor bidro høye elektrisitetspriser til at prisveksten nesten ble like høy som lønnsveksten.

Den moderate utviklingen i boligprisene fortsatte også i mars. Fra februar til mars steg prisene justert for sesongvariasjoner med 0,3 prosent, og prisene var i mars 3,2 prosent høyere enn året før. Målt fra året før var det en vekst i boligprisene i alle områder i Norge. Veksten var sterkest i Asker/Bærum (6,1 prosent) og svakest i Trondheim med en vekst på 0,7 prosent fra året før. 

Produksjonsindeksen i industrien viste en liten nedgang i februar, men det er fortsatt en ganske klar underliggende tendens til god vekst. Produksjonen de tre siste måneder lå 0,8 prosent over de foregående tre.

Statens pensjonsfondet utland-oljefondet har steget mye de siste månedene og 2. april passerte fondet 9 000 mrd. kroner. Siden nyttår har fondet økt med over 770 mrd. kroner. Avkastningen i fondet kan svinge betydelig fra år til år, og det er vanskelig å gi gode anslag for utviklingen videre gjennom året. Regjeringen anslo i Nasjonalbudsjettet 2019 en økning i oljefondet på om lag 500 mrd. kroner i løpet av 2019 og at fondet ved utgangen av året ville utgjøre i underkant av 9 200 mrd. kroner.