Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU)

AKU indikerer nå en litt klarere tendens til økt arbeidsledighet etter et bunnpunkt våren 2022. Den sesongjusterte arbeidsledighetsraten var i februar 3,9 prosent, mens trend-verdien og gjennomsnittet siste tre måneder var 3,6 prosent. Som årsgjennomsnitt var arbeidsledigheten 3,2 prosent i fjor. I gjennomsnitt har ledighetsraten vært 4,1 prosent i de siste 10 årene før pandemien.

Siden våren i fjor har sysselsettingen gått litt ned, mens arbeidsstyrken har gått litt opp.

Gjeldsvekst

Den samlede innenlandske gjeldsveksten, målt på 12-månedersbasis, økte litt i februar 2023. Både for husholdningene og kommunesektoren gikk gjeldsveksten litt ned, til henholdsvis 4,0 prosent og 5,4 prosent. Gjeldsveksten i bedriftene økte til 8,1 prosent. Den underliggende gjeldsveksten virker for tiden relativt stabil for alle grupper.

Rentemøte og prognoser fra Norges Bank

Som ventet økte Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng, til 3,0 prosent. De signaliserte samtidig at renta mest sannsynlig blir satt opp med ytterligere 0,5 prosentpoeng i løpet av neste halvår. Deretter anslår de at styringsrenta vil bli liggende uendret i ett år eller vel så det, før den reduseres gradvis og mot slutten av 2026 er nede i 2,5 prosent. De sier videre at det er mer sannsynlig at rentetoppen blir 0,25 prosent høyere, enn at den blir tilsvarende lavere.

Krona har blitt vesentlig svakere enn det de tidligere har sett for seg, og forklarer i stor grad renteøkningen. Det er mange forhold som kan påvirke kronekursen, men det er rimelig å tro at en høyere norsk rente isolert sett gjør krona sterkere. På kort sikt er denne mulige påvirkningen av krona i praksis også den eneste muligheten Norges Bank har for å redusere inflasjonen ut over det som «kommer av seg selv».

Norges Banks prognoser
Prognosene til Norges Bank er blitt betydelig justert siden sist, og har med det blitt likere andres anslag. Anslaget for aktivitetsveksten i 2023 og 2024 er økt markert, men ligger fremdeles lavere enn SSBs. Norges banks anslag for arbeidsledigheten er redusert marginalt i 2023 og de tre neste åra. De regner nå med at årsgjennomsnittet for NAVs registrerte arbeidsledighetsprosent vil bli 0,2 prosentpoeng høyere enn observasjonen for januar og februar, altså 1,9 prosent. De regner videre med at arbeidsledigheten vil stige gradvis og komme opp i 2,3 prosent som årsgjennomsnitt i 2025.

Drivkreftene i utviklingen framover er ganske like SSBs siste analyse. Det er lite futt i de fleste etterspørselskomponenter, og de venter at privat konsum faller litt og boliginvesteringene noe mer. Både investeringene i oljesektoren og eksporten fra Fastlands-Norge ventes å øke klart mer enn den underliggende veksten i økonomien.

Anslaget for årslønnsveksten er justert nokså klart opp, til 5,1 prosent i 2023 og 4,4 prosent i 2024. De tror veksten i konsumprisindeksen blir 4,9 prosent i år og 3,3 prosent neste år, og dermed reallønnsvekst begge år.

Markeder   

Oljeprisen har hentet seg inn etter forrige ukes fall og var fredag kveld oppe i 75 dollar per fat, 4 dollar høyere enn uka før. Dette har bidratt til at krona har styrket seg med vel 1 prosent (importveid) i samme periode. Verdien av oljefondet har falt 100 mrd. kroner i løpet av uka og er med det 1500 mrd. kroner mer verdt enn ved årsskiftet. En slik økning hever 3-prosentbanen med 45 mrd. kroner.