SSBs siste prognoser ble lagt fram torsdag, og hovedbildet var litt mindre optimistisk enn sist med hensyn til aktivitetsutviklingen samlet sett. I prognosene nå er konjunkturoppgangen slutt fra tidlig i 2020, og utviklingen deretter på alle måter svært nøytral. Dette mer moderate bildet, som for øvrig er i tråd med det undertegnede har ment en stund, innebærer en liten nedjustering av rentebanen. Av enkeltanslag kan det trekkes fram at anslagene for pris- og lønnsvekst i 2019 er hevet til henholdsvis 2,3 (fra 1,7) for pris og 3,3 (fra 3,2) prosent for lønn. I 2020 er anslagene nå henholdsvis 3,5 prosent for lønnsvekst og 1,8 for KPI-vekst. Prognosene er basert på om lag uendret kronekurs framover (endring fra tidligere hvor de ventet en styrking). Arbeidsledigheten er ventet å holde seg rundt dagens verdi, eller litt lavere. Etter at høy vekst i oljeinvesteringene bidrar til å løfte aktivitetsveksten i år, er det veldig stabile impulser fra alle hovedkategorier etterspørsel.

Nasjonalregnskapstall for januar kom i dag. Jeg er litt usikker på nytten av disse månedstallene som normalt vil svinge mye –  men tallenes tale er klar: BNP F-N økte ganske klart, og mens bidraget fra privat konsum var svakt, var det god fart i investeringene utenom offentlig forvaltning, eksport og statlig konsum. En klar økning i importen dempet den norske verdiskapingen.

Som gjennomsnitt var det ingen endring i boligprisene fra januar til februar. Det kom etter en økning i januar. Om noe kan dette sies å peke i retning av en moderat prisutvikling i 2019 som vel er i tråd med det de fleste prognosemakere sier.

Produksjonsindeksen i industrien viste en ørliten nedgang i januar, men det ødelegger ikke bildet av en ganske klar underliggende tendens til god vekst. Produksjonen de tre siste måneder lå 1,3 prosent over de foregående tre.