Arbeidsledige

Andelen av arbeidsstyrken som er registrert helt arbeidsledige økte med 0,1 prosent fra uka før jul og er da i starten av uka oppe i 2,6 prosent. Dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn midt i desember, men disse tallene er ikke sesongjustert og NAV sier at de kan tenkes å overvurdere realitetene. 

Boligpriser

Boligprisene falt med 0,2 prosent i desember, og er med det 5,2 prosent høyere enn for ett år siden. Årsgjennomsnittet økte med 9,1 prosent. Prisveksten var høy fra og med mai 2020 til og med april 2021. Deretter har prisveksten vært nokså moderat og gjennom det siste halvåret har prisene bare økt 0,9 prosent. Ut fra dette og signaler om ytterligere renteøkninger er det nærliggende å tro at tiden for høy boligprisvekst er over for en litt lengere periode. I så fall er det heller ikke grunn til å tro på noen sterk vekst i boliginvesteringene framover.

Det er store forskjeller i 12-månedersveksten i boligpriser mellom de store byene: Oslo ligger på bunn med 2,2 prosent, mens Kristiansand og Trondheim ligger på topp med rundt 9 prosent. 

Industriproduksjon

Industriproduksjonen var uendret fra oktober til november, og er med det fremdeles litt lavere enn i februar 2020, og klart lavere enn toppen i 1. kvartal i år. Produksjonen i den petroleumsrettede industrien falt i november, mens den øvrige industrien sett under ett gikk opp. Målt fra rett før pandemien ligger det som er petroleumsrettet klart under tidligere nivå, mens den øvrige industrien ligger noe over.  

Gjeldsvekst

Gjeldsveksten på 12-månedersbasis gikk ned fra oktober til november. Nedgangen var beskjeden for husholdninger og bedrifter, og veksten kom ned til henholdsvis 5,0 og 4,9 prosent. Utviklingen peker i retning av at investeringsutviklingen både i næringslivet og i boliger kan være relativt svak. 

For kommunene var nedgangen i gjeldsvekst fra oktober til november stor. Sesongjusterte tall viser at mens gjelda i denne perioden økte i fjor, gikk den ned i år. Kommunegjelda har gradvis vokst mindre gjennom de siste åtte måneder, med en årlig rate på 3,8 prosent siste halvår. Nedgangen kan skyldes en bedring i kommuneøkonomien eller en svak utvikling i investeringene eller begge deler.

Kraftpris

SSB har bestemt seg for hvordan den statlige subsidieordningen på kraft skal føres i Konsumprisindeksen. Staten skal betale 55 prosent av strømregningen når spotprisen overstiger 70 øre, men bare for husholdninger og deres boliger (ikke hytter). Dette vil isolert sett bidra til å trekke KPI-veksten i 2021 litt ned. Det ikke er opplagt hvordan 2022-veksten vil påvirkes, ettersom desemberprisen var spesielt høy og dermed ga et betydelig subsidium.

Fremtidsprisene for kraft har fortsatt å falle og systemprisen for 2022 lå torsdag nær 14 prosent lavere enn i 2021. Med reduksjon i elavgiften og subsidieordningen ligger det dermed nå an til at strømprisene skal fall litt fra 2021 til 2022 og bidra til å trekke KPI-veksten litt ned.

Markeder

Oljeprisen har steget klart denne uka, og er fredag ettermiddag oppe i 83 dollar per fat. Det er 16 dollar mer enn anslaget for 2022 i Nasjonalbudsjettet. Skulle det bli gjennomsnittsprisen vil det isolert sett heve oljefondet med 65 mrd. kroner og 3-prosentbanen med 2 mrd. kroner.

Kronekursen har svekket seg litt gjennom uka. Til tross for det har nedgang på verdens børser bidratt til at oljefondet har falt litt, og seint fredag var verdien av fondet noe under nivået prognostisert i Nasjonalbudsjett for starten av 2022.