Kommunesektorens kjøp av varer og tjenester

Produktene kommunesektoren kjøper avviker på mange måter fra det husholdningene kjøper til konsum, som danner utgangspunktet for konsumprisindeksen (KPI). KPI brukes imidlertid i mange sammenhenger som mål på «den generelle prisveksten i samfunnet», og det er nærliggende å tro at KPI-anslaget ofte brukes som anslag på prisveksten for kommunale kjøp av varer og tjenester.

2021

Lønnskostnadene i sektoren påvirkes ikke bare av lønnsveksten, men også av endringer i arbeidsgiveravgiften og pensjonskostnadene som andel av lønn. Dette holdes tradisjonelt utenom i deflatoranslagene. Vi antar at det også vil gjelde nå og videre framover.    

Etter framleggelsen av RNB er lønnsoppgjøret i kommunal sektor i hovedsak avklart, med en ramme på 2,8 prosent og med det 0,1 prosentpoeng høyere enn frontfaget. Som det går fram av tabellen anslår både NB og RNB21 KPI-veksten i år til 2,8 prosent, mens SSB ligger høyere med 3,1 prosent. Mai-observasjonen for KPI var imidlertid ganske sikkert lavere enn det SSB hadde trodd. Slik det ser ut nå har vi derfor størst tro på KPI-prognosen fra NB og RNB21.

Vi knytter prognosen for prisveksten på kommunesektorens kjøp av varer og tjenester derfor opp mot NBs og RNB21s prognose for KPI-vekst. I ett tiårsperspektiv har imidlertid veksten i deflatorens pris-element i gjennomsnitt vært 0,5 prosentpoeng høyere enn veksten i KPI. Kraftig økning i materialkostnadene ved boligbygging, peker i retning av at investeringsprisene kan komme til å øke spesielt mye i år. Vi legger likevel bare til grunn den gjennomsnittlige mer-prisveksten slik at anslaget for prisveksten for kommunale kjøp blir 3,3 prosent. Med en lønnsvekst på 2,8 prosent gir det en deflatorvekst på 3,0 prosent i 2021.

2022

Usikkerheten om deflatoren i 2022 er på nåværende tidspunkt stor. Finansdepartementet har ingen publiserte anslag for pris- og lønnsvekst. SSB anslår årslønnsveksten i 2022 til 3,1 prosent, mens NBs anslag er 2,9 prosent. SSBs prisvekstanslag er også høyere enn NBs, med 1,8 prosent mot 1,1 prosent. Forskjellene i både lønns- og prisvekstansalgene kan i noen grad knyttes til kronekurs-forutsetingingene. SSB legger til grunn en om lag uendret kronekurs fra i dag, mens Norges Bank legger til grunn en styrking. Valutakurser er notorisk vanskelige å prognostisere – så å forutsette om lag undret kurs synes som et godt valg. Vi legger derfor SSBs anslag til grunn for våre anslag for 2022.

Pandemien har bidratt til store sammensetningseffekter som gjør det vanskelig å anslå hvilken frontfagsramme/årslønnsvekst i kommunesektoren som er konsistent med det anslaget som gjelder hele økonomien. Mens sammensetningseffektene trakk samlet lønnsvekst opp i 2020, er det mer uklart hva effektene blir i 2021, men mest sannsynlig trekker de ned. I 2022 er det derimot ganske klart at en må anta at en del av sammensettingseffektene fra 2020 kommer i revers. Vi legger til grunn at denne effekten er på 0,2 prosentpoeng slik at den lønnsveksten i kommunal sektor som er konsistent med SSB-anslaget er 3,3 prosent.

KPI-veksten i 2022 anslås av SSB til 1,8 prosent. Vi legger til det gjennomsnittlige avviket på 0,5 prosentpoeng og legger dermed til grunn at prisveksten for kommunesektor blir 2,3 prosent. Under disse forutsetningene blir veksten i den kommunale deflatoren i 2022 2,9 prosent.

Kommunal deflator. Vekstrater i pst. og bidrag i pst.poeng
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunal deflator 2,6 2,4 3,1 3,2 1,0 3,0* 2,9*
Lønn/pensjon 2,4 2,4 2,6 3,7      
….Årslønn 2,5 2,5 2,9 3,5 1,7 2,8** 3,3*
...Lønnsvekstbidrag fra pensjoner -0,1 -0,1 -0,3 0,2      
Priser kjøp av varer og tjenester 2,9 2,5 3,8 2,4   3,3* 2,3*
Lønnsandel 0,618 0,616 0,612 0,595      
Memo:              
KPI/SSB 3,6 1,8 2,7 2,2 1,3 3,1 1,8
KPI/RNB21           2,8  
KPI/NB           2,8 1,1
Årslønnsvekst/SSB 1,7 2,3 2,8 3,5 3,1 3,1 3,1
Årslønnsvekst/NB           2,8 2,9
* KS-anslag
** Rammen som ble godtatt av alle utenom UNIO i KS-oppgjøret
Kilder: 2016-2019: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, 2020: RNB21og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (juni 2021), 2021 og 2022: KS og Memo: SSB (juni 2021) og Norges Bank (juni 2021).

Den kommunale deflatoren

Deflatoren for kommunesektoren skal fortelle om sektorens kostnadsutvikling, i form av utviklingen i lønninger og prisene på varer og tjenester i kommunesektoren. Rent teknisk veies årslønnsveksten i kommunesektoren sammen med prisutviklingen på en rekke varer og tjenester kommunesektoren bruker til drift og investeringer. Deflatoren brukes blant annet til å regne ut realveksten i kommunesektorens samlede og frie inntekter med utgangspunkt i regnskapene i løpende priser.

I statsbudsjettarbeidet er formålet det motsatte: Ut fra en gitt realøkning i samlede/frie inntekter brukes anslaget på veksten i deflatoren til å regne ut hva økningen må bli i løpende priser som budsjett og regnskap gjøres opp i. Til budsjettarbeidet forutsettes det at pensjonskostnadene (og andre arbeidskraftskostnader ut over utbetalt lønn) følger årslønnsveksten. I den grad man regner med at økingen i pensjonskostnadene vil avvike fra det, har det vært vanlig at sektoren kompenseres (+/-) for det direkte. Vekten til lønnskostnadene var i 2019 59,5 prosent ifølge det tekniske beregningsutvalget for kommunesektoren (TBU-K), mens vekten på prisutviklingen for varer og tjenester da blir 40,5 prosent.