- Interessen for verdiene i Opplysningsvesenets fond (OVF) er sterkt knyttet til ansvaret kommunene har for vedlikehold av kirkebyggene, og da spesielt de nesten 1000 verneverdige kirkebyggene, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Med et vedlikeholdsetterslep på om lag 10 milliarder kroner er det nokså åpenbart at kommunene ikke er satt opp med inntektsrammer fra statens side som kan gi et ekstraordinært vedlikeholdsløft for de verneverdige byggene. Statens løfte om å gjennomføre et krafttak for disse kirkebyggene blir derfor tatt godt i mot fra kommunenes side.

- Likevel må det klargjøres hva staten mener med formuleringen i meldingen som sier at den økte innsatsen skal finansieres av staten og kommunene i fellesskap og ikke "avløse" kommunenes ansvar. Hvis staten forventer at kommunene skal gå inn med betydelig økte bidrag til vedlikeholdsløftet, forutsetter vi at kommunene får tilstrekkelige midler til å oppfylle slike forventninger. KS vil gjerne ha en rolle i oppfølgingen av dette, sier Eide.

Det andre spørsmålet KS tok opp i høringen i familie- og kulturkomitéen var knyttet til fondets rolle som en betydelig eiendomsbesitter i kommunene. Vel 200 kommuner har festekontrakter med OVF og i vel 120 kommuner eier OVF tomtegrunn som kommunene ønsker å utvikle til viktige samfunnsformål. Dette har mange steder ført til at kommunenes ansvar som lokal samfunnsutvikler har blitt svært krevende.

- KS ba komitéen se nærmere på instruksen OVF opererer etter og om det der kan gjøres en utvidelse vedrørende avhending hvor hensynet til brede samfunnsinteresser får en plass, avslutter Helge Eide.

Ny trossamfunnslov

Samme dag ble det også avholdt høring om forslag til ny trossamfunnslov. KS mener at dagens todelte finansiering ved staten og kommunene bør videreføres. Dette forutsetter at det opprettholdes en lokal organisering av Den norske kirke. KS mener også at staten bør ha et særskilt ansvar for å finansiere vedlikehold av verneverdige kirkebygg. Dersom kommunene skal pålegges et utvidet ansvar for vedlikehold, må dette følges opp med nødvendige ekstra rammer.

KS er fornøyd med forslaget om å samle ansvaret for finansiering av andre trossamfunn hos staten, noe som innebærer en forenkling sammenlignet med dagens praksis. KS er imidlertid bekymret for at uttrekket kan gi uheldige omfordelingseffekter mellom kommunene og ønsker å bidra til å kvalitetssikre uttrekket.