- Det er blitt klart mer krevende å få budsjettene til å gå opp. Det kraftige presset på helse- og omsorgsutgiftene er en viktig forklaring.  Videre opplever mange kommuner at bemanningsnormer innen skole og barnehage er underfinansiert fra statens side. Normene, sammen med innstrammingene i eiendomsskatten, reduserer kommunenes handlingsrom og gjør dermed budsjettarbeidet mer krevende, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Stramt budsjett for små og mellomstore kommuner

Det er stor spredning i netto driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall. De største kommunene budsjetterer med de høyeste resultatene.

- Likevel er det grunn til å merke seg at budsjettert resultat også i denne kommunegruppen ligger godt under det anbefalte nivået fra Teknisk beregningsutvalg, som er 1,75 prosent for kommunene, sier Eide.

Mer enn halvparten av kommunene med under 10 000 innbyggere budsjetterer med et negativt netto driftsresultat. Både når det gjelder indikatorene gjennomsnittsresultat og medianresultat er det de minste kommunene som har de svakeste resultatene, og de største kommunene de beste resultatene.

Det forventes sterkest utgiftsvekst innen pleie- og omsorg. De fleste kommunene i spørreundersøkelsen oppgir også at både at lærernorm i skolene og bemanningsnorm i barnehagene innebærer økte utgifter for kommunen.

Mer krevende budsjettarbeid i fylkeskommunene

Fylkeskommunene gir uttrykk for at det har vært svært krevende å lage budsjett for 2020. Sammenslåingsprosessene, strammere økonomiske rammer og usikkerhet om finansieringen av fylkesvegadministrasjonen er trolig hovedårsakene til at det har vært mer krevende denne gangen. I tillegg kommer en ekstra sterk utgiftsvekst innen drift av båt- og ferjeruter.

Om budsjettundersøkelsen

KS har innhentet budsjettall fra 105 kommuner. I tillegg har 60 kommuner svart på utvalgsundersøkelsen. Over 50 prosent av landets innbyggere bor i de kommunene som har svart. Det er 10 fylkeskommuner som har svart på undersøkelsen og det er også innhentet budsjettall fra disse.