163 kommuner, som har 74,7 prosent av befolkningen utenom Oslo, har svart på undersøkelsen. Disse kommunene har et netto driftsresultat på 1,0 prosent, mot 2,4 prosent i 2022. Dette er klart svakere enn det anbefalte langsiktige nivået til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) på 1,75 prosent. Fylkeskommunenes resultat er marginalt høyere enn TBUs anbefalte nivå på 4,0 prosent.

Regnskapsundersøkelsen viser at økningen i avkastning på finansielle investeringer og utbytte fra kommunalt eide virksomheter har mer enn dekket økningen i netto renteutgifter. Finansinntektene er imidlertid ikke jevnt fordelt mellom kommunene og det er følgelig stor spredning i de 163 kommunenes netto driftsresultat som andel av driftsinntekter – fra minus 9,2 til pluss 20,8 prosent.

Av kommunene som har svart på undersøkelsen er det 132 kommuner som ikke har vært berørt av kommunesammenslåinger de siste årene. 75 prosent av disse 132 kommunene som har resultat nærmest medianresultatet har en spredning i sine netto driftsresultat på over 10 prosentpoeng. Dette er den klart høyeste spredningen disse kommunene har hatt i perioden 2016 til 2023.

Det gjøres oppmerksom på at regnskapsundersøkelsen kun omfatter regnskapet til kommunekassene. Kommunale foretak og interkommunale selskaper inngår ikke, og undersøkelsen gir således ikke hele bildet av kommunenes resultater i 2023.

Lenkeblokk Icon Les mer om resultatene i KS' regnskapsundersøkelse for 2023