- Virkningene på skatteinntektene av redusert formuesskatt kan ikke anslås ut fra historiske tall. Det er antall innbyggere og deres faktiske formuer og skattbare inntekt i skatteåret som er avgjørende, sier direktør for kommuneøkonomi i KS, Rune Bye.

Lenkeblokk Icon Les notatet til kommuneøkonomene om formuesskatt

Bø kommune setter ned formuesskattesatsen fra 2021, og flere kommuner vurderer å følge etter. KS’ økonomer har sett på hvordan redusert formuesskattesats vil slå ut, og konkluderer med at kommuner som vedtar dette må forberede seg på reduserte inntekter de første årene etter nedsettelsen.

Ta høyde for kommende skatteår

For å få et presist anslag på hva en redusert formueskatt vil bety for din kommune, så må man ha god informasjon om skatteinngang og innbyggerutvikling i kommende skatteår. Å bruke kun historiske data kan lede til vesentlige feilestimater.

- Det er lovpålagt at kommunens økonomiplan skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Kommuner som vedtar lavere formuesskattesatser må dermed også innarbeide effektene av redusert formuesskattesats i økonomiplanens talldel, sier Bye.

Må bære risikoen alene

I kommuneproposisjonen for 2021 omtales nedsettelse av formuesskatten, og der heter det at det «ikke er rimelig at kommuner med maksimale skattesatser i stor grad kompenserer tapet til kommuner som velger å sette ned skattesatsene.» Tilnærmingen bekreftes i forslaget til statsbudsjett for 2021.

- Selv om den praktiske gjennomføringsmodellen ikke er klar, kan omtalene neppe forstås på annen måte enn at det er kommunene som setter ned formuesskattesatsen som alene bærer risikoen for skatteutviklingen som følge av nedsettelsen, sier Bye.