Kommunesektoren har hittil i år sannsynligvis hatt en økning på 4-5 milliarder kroner i strømutgifter. Hvis spotprisen fra uke 34 holder seg ut året vil samlet utgifter for sektoren i 2022 øke med rundt 8 milliarder kroner. Det viser beregninger som økonomer i KS har kommet frem til. Regnestykket er basert på at alle har spotpriskontrakter, og at kommuner i nord får reduserte strømutgifter. Videre er det lagt til grunn at strømforbruket er det samme som i 2021.

Økte utgifter

Kostnadsøkningen fordeler seg med drøyt 7 milliarder kroner for kommunene, og litt under 1 milliard for fylkeskommunene. Beregningene tyder videre på at kommuner og fylkeskommuner innenfor prisområde 4 og 5(fra Sognefjorden og nordover) får en reduksjon i strømutgifter på anslagsvis 400 millioner kroner. Dette betyr også at utgiftsøkningen for kommuner og fylkeskommuner i prisområde 1 til 3 er i størrelsesorden på 8,5 milliarder kroner. 

Økte kraftinntekter

I kommuner med kraftanlegg eller kommunen med eierandeler i kraftverk betyr den sterke prisveksten også økte inntekter, og man må regne med at flere av disse kommunene vil ha en inntektsvekst som er større enn utgiftsøkningen. Samtidig er det mange kommuner som ikke har eller har små kraftinntekter, og for disse vil de økte strømutgiftene føre til en mer presset økonomi og redusert økonomisk handlingsrom. 

Usikkert anslag

Det er betydelig usikkerhet i beregningene av kommunesektorens strømkostander i år. Vi har blant annet ikke oversikt over hvor stor andel av strømmen som kjøpes inn på fastpriskontrakter, og ikke minst hvilket nivå spotprisen vil være resten av året. I tillegg kjenner vi ikke fordelingen mellom nettleie og strømpris, som også innebærer et usikkerhetsmoment. KS mener likevel at de beregninger som er foretatt er det beste anslaget vi kan gi på nåværende tidspunkt.