Tilskudd fra havbruksfondet og høyere skatteinntekter enn opprinnelig anslått har bidratt til tilfredsstillende resultater for 2018

Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS

- Tilskudd fra havbruksfondet og høyere skatteinntekter enn opprinnelig anslått har bidratt til tilfredsstillende resultater for 2018, sier avdelingsdirektør i økonomi, Rune Bye.

Netto driftsresultat er samtidig svakere i 2018 enn i 2017 i kommunene, mens resultatet i fylkeskommunene er på nivå med fjoråret. Sterkere vekst i driftsutgiftene enn driftsinntektene, og dårlige resultater fra plasseringer i aksjer og obligasjoner er viktige årsaker til den negative resultatutviklingen.

På den annen side er det i 2018 utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og åtte fylkeskommuner fra havbruksfondet. Svarene fra kommuner og fylkeskommuner tyder på at disse inntektene i liten grad har gått med i driften, men bidratt til å trekke driftsresultatet opp i 2018.

Små kommuner med best resultat
I 2018 er det kommunene med under 3.000 innbyggere som samlet sett har høyest driftsresultat med 4,3 prosent av driftsinntektene. Det er også de minste kommunene som har den beste resultatutviklingen i 2018.

- Det er nok i stor grad de midlertidige inntektene fra Havbruksfondet som ligger bak, og uten disse inntektene ville resultatene i de minste kommunene vært på nivå med de øvrige kommunegruppene eller endog noe lavere, sier Bye. 

Lenkeblokk Icon KS regnskapsundersøkelse 2018

KS samler inn hovedtall fra kommune- og fylkeskasseregnskap til en årlig regnskapsundersøkelse. I år har 249 kommuner og samtlige fylkeskommuner svart. Regnskapsundersøkelsen er en del av publikasjonen Kommuner og norsk økonomi (KNØ)