Mange av de mindre og mellomstore kommunene strever.

Rune Bye, avdelingsdirektør økonomi

Regnskapsundersøkelsen indikerer at kommunene med unntak av Oslo får et samlet netto driftsresultat i 2019 på 1,2 prosentav driftsinntektene. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra i fjor.

- Nedgang i inntekter fra Havbruksfondet og merkostnader for kommuner som skal slås sammen kan være en forklaring på den negative utviklingen, men det er også mange andre kommuner som har svake resultater og svak resultatutvikling, sier avdelingsdirektør i økonomi, Rune Bye.

Brutto driftsresultat er svekket med 3 prosentpoeng siden 2016.

Lenkeblokk Icon KS Regnskapsundersøkelse

Små og mellomstore kommuner har de svakeste resultatene
Undersøkelsen viser at forskjellene mellom kommunene har økt. Det er Trondheim, Bergen, Bærum og Stavanger som står for 60 prosent av samlet netto driftsresultat.

- Mange av de mindre og mellomstore kommunene strever. Kommunene med 5.000-10.000 innbyggere har svakest resultat. Holder man de fire mest folkerike kommunene utenfor, så er resultatet for de resterende kommunene på 0,6 prosent av driftsinntektene, sier Bye.

Nesten halvparten av kommunene i undersøkelsen (128 av 287) har negativt netto driftsresultat. Kommunene i Nord-Norge har det svakeste driftsresultatene, etterfulgt av kommunene på Vestlandet.

Statlige normer koster dyrt
Det er pleie- og omsorgssektoren som øker mest med en utgiftsvekst på 6 prosent eller tilsvarende 2,2 milliarder kroner utover lønns- og prisvekst for de 250 kommunene som inngår i denne delen av regnskapsundersøkelsen. Det er langt mer enn befolkningsutviklingen skulle tilsi.

- Utgiftene til barnehage og grunnskolen øker også utover lønnsvekst. Dette viser at lærernormen og bemanningsnormene i barnehagen gir merutgifter for kommunene, uten at dette er fullfinansiert fra staten, sier Bye.

Utgiftene til sosiale tjenester går ned, noe som kan forklares av lavere utgifter til introduksjonsprogrammet. Utgiftnedgangen dempes av økte utgifter til rusforebyggende arbeid.

Investeringstakten i kommunene er høy. 60 prosent av investeringene går til vann, avløp og renovasjon, grunnskole, pleie- og omsorg og kommunale boliger.

Også i fylkeskommunene øker utgiftene mer enn inntektene for tredje år på rad. Netto driftsresultat er 2,8 prosent av driftsinntektene, hvilket er en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2018.Nedgangstider i kommuneøkonomien.