- Kommunene gir uttrykk for at budsjettarbeidet for 2021 har vært krevende. Samtidig ser vi noe bedring fra i fjor, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kommunene forventer sterkest utgiftsvekst på kommunenes helsetjenester, hvor økte tilskudd til fastlegene trekker opp veksten. Undersøkelsen tyder videre på at de store kommunene nå begynner å merke eldrebølgen.

Stramt budsjett for små og mellomstore kommuner

Det er stor spredning i netto driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall. De største kommunene budsjetterer med de høyeste resultatene.

- Det er grunn til å merke seg at budsjettert resultat også for de store kommunene ligger klart under anbefalt nivå, som er 1,75 for kommunene, sier Gram.

Budsjettdokumentene i 132 kommuner indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle kommuner vil ende på 0,4 - 0,7 prosent av driftsinntektene i 2021. Dette en liten bedring fra 2020-undersøkelsen, men lavere enn anbefalt nivå og svakere enn i årene 2016 – 2019.  

Kommunene satser på effektivisering. Et anslag viser at kommunene mener det måtte hatt 6 milliarder mer i inntekter om de ikke hadde effektivisert og skulle unngått innsparingstiltak.

Utgifter til fylkesveier øker

I fylkeskommunene er det utgiftene til fylkesveier som øker mest fra 2020 til 2021. 

10 prosent, noe som er naturlig med tanke på overføringen av fylkesvegadministrasjonen fra staten. Buss og bane øker med 4,5 prosent, båt og ferje med 1,2 prosent og videregående opplæring, øker med 1 prosent.

Fortsatt høye investeringer i kommuner og fylkeskommuner

KS anslår på bakgrunn av undersøkelsen at kommunene vil investere for cirka 85 milliarder kroner i 2021, mens fylkeskommunene planlegger investeringer for om lag 22 milliarder kroner.

- Dette betyr at investeringsaktiviteten planlegges opprettholdt på 2020-nivået, på tross av den pågående pandemien, sier Bjørn Arild Gram.

Kommunene investerer mest i helse og omsorg og vann, avløp og renovasjon (VAR), mens vei-investeringer dominerer i fylkeskommunene.

Om budsjettundersøkelsen

114 kommuner med 56 prosent av landets innbyggere har svart på undersøkelsen. KS har i tillegg lastet ned budsjetter fra 136 kommuner med 74 prosent av landets innbyggere.

Alle fylkeskommuner har svart på budsjettundersøkelsen og KS har også innhentet tallbudsjettene fra disse.