Gjennomgangen viser at det har vært betydelig realvekst i alle disse inntektene i perioden. Inntektsutjevningen i inntektssystemet har vært viktig for å redusere variasjonen i inntektsutvikling mellom ulike kommuner. 

Resultatene fra KS’ gjennomgang er oppsummert i vedlagte notat.

Lenkeblokk Icon Utvikling i kommunenes inntekter siste 10 år