En arbeidsgruppe, som består av medlemmer fra KS og staten, har sett på hva koronapandemien har kostet kommunesektoren. Rapporten, som ble publisert 29. mars, viser at kommunene har hatt kostnader på 10 milliarder kroner, mens fylkeskommunenes kostnader er summert til 4 milliarder kroner. Kostnadene omfatter både økte utgifter og reduserte inntekter. Reduksjonen i skatteinntekter kommer i tillegg.

Lenkeblokk Icon Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner i 2020

På bakgrunn av et intervju med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har NTB og flere andre medier slått fast at "kommunesektoren har tjent seks milliarder på pandemien". 

- Dette er svært misvisende og ikke korrekt. Misforståelsen består i at de vel seks milliarder kronene som regjeringen har bevilget til tiltaksmidler gjennom kommunesektoren for å fremme aktivitet, blir framstilt som ren kommunal inntjening, sier områdedirektør i KS (samfunn, velferd og demokrati), Helge Eide. 

- Ekstra midler til å sysselsette lokale håndverksbedrifter gjennom å forsere vedlikeholdsplaner, er et godt eksempel på hva som inngår i disse midlene. Det er ikke kommunal inntjening, sier Eide. 

I undersøkelsen er det lagt ved en detaljert oversikt over hvilke direkte kompensasjoner som er bevilget til kommunesektoren i 2020. Den summerer seg til 11,7 mrd kroner.

- I tillegg vet vi at kommunene har spart mer på redusert arbeidsgiveravgift og lavere lønns- og prisvekst enn de har tapt som følge av lavere skatteinngang i 2020. Samlet sett er kommunesektoren kompensert for de økonomiske effektene av koronapandemien gjennom de ekstra bevilgningene i fjor. Men den har ikke tjent seks milliarder på pandemien, sier Eide.