- Vi hadde ønsket oss at komitéen hadde kommet oss mer i møte med ordningen for ressurskrevende tjenester. Den særskilte ordningen for kommuner med under 3200 innbyggere er selvsagt viktig for de få dette gjelder, men løser ikke problemet kommunene har med den samlede finansieringen av de ressurskrevende tjenestene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Ressurskrevende tjenester, underdekningen av barnehagereformen og presset i fastlegeordningen kan gi utfordringer i budsjettarbeidet for mange kommuner til høsten.

- KS er imidlertid fornøyd med at hele komitéen har stilt seg bak forslaget hvor de ber regjeringen forlenge mandatet til arbeidsgruppen om kommuneøkonomi knyttet til pandemien og de økonomiske virkninger av denne for kommunesektoren, sier Bjørn Arild Gram. 

KS er også helt enig i med komitéen i at det kan bli behov for en omstillingsperiode også etter pandemien. Gram understreker også betydningen av at komitéen er tydelige på at de fylkeskommunale kollektivselskapene og kommuner med særlig høye utgifter må kompenseres igjennom skjønn.

Regjeringspartiene og Frp ber om at det i forslaget til statsbudsjett for 2022 vurderes en tilskuddsordning til vedlikehold / oppgradering / investering i fylkesvegnettet med en ramme på minst 1 mrd. kroner. KS vil understreke at en ren tilskuddsordning som innrettes slik at den gir fylkeskommunene en reell mulighet til å styrke vegvedlikeholdet uten at det har konsekvenser for det øvrige tjenestetilbudet, vil være kjærkommen.

- KS er skuffet over at det nok en gang kommer forslag som legger opp til å stramme inn mulighetene for kommunene til å avveie eget inntekstgrunnlag opp mot kommunale tjenester, sier styreleder Gram. Eiendomsskatten gir handlingsrom og er en viktig del av det lokale selvstyret. Stortinget bør ha langt høyere tillit til at lokal folkevalgte gjør gode og veloverveide avveininger om størrelsen på denne skatten.