Gjennomgangen av tallene for 2020 viser at det fortsatt er små forskjeller i byggesaksgebyrene i norske kommuner og bekrefter hovedtrekkene i en større gjennomgang Oslo Economics gjorde for KS i 2018.

Lenkeblokk Icon Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Det er dermed grunn til å anta at det fortsatt er følgende faktorer som forklarer forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer:

  • Kommunene tar politiske og strategiske hensyn, både ved ikke å påberegne full dekning av selvkost, og gjennom å tilpasse de ulike gebyrsatsene
  • Kommunene har ulik praksis for å beregne selvkost, særlig når det gjelder indirekte kostnader
  • Kommunene har ulik utforming av sine gebyrregulativ, både når det gjelder hvilke karakteristika ved tiltaket som bestemmer gebyret for den enkelte søknad, og gebyrsatsenes størrelse. Dette gjør at sammenligninger av kun enkelt gebyrer mellom kommuner ikke vil gi et fullstendig bilde av gebyr nivået.

Gjennomgangen av Kostra-tallene for 2020 viser at det fortsatt ikke er vesentlige endringer i hovedtrekkene siden FoU-rapporten kom ut. Disse viser at gebyret for oppføring av en 200 m2 enebolig i norske kommuner var overkant av 15 000 kroner i flertallet av norske kommuner, slik det også var i 2018. 

Trykk på pilene nederst i høyre hjørne for større bilde


I figuren over kan du se utviklingen over tid. I 2019 hadde 90 prosent av kommunene byggesaksgebyr for oppføring av enebolig som ligger på og under 25 810 kroner og 95 prosent ligger på og under 32 516 kroner (25 990 og 31 060 i 2019). I 2019 hadde Kostra tall fra 393 kommuner mot 335 per juni 2020.

Sammenlignet med 2019 er det i hovedsak mindre endringer, men den gjennomsnittlige økningen har vært høyere enn lønns- og prisveksten. Andelen kommuner med gebyr under 10 000 kroner er lavere, og gjennomsnittsgebyret er økt med 5 % fra 14 961 kroner i 2018 til 15 665 kroner i 2020. Gebyret i mediankommunen har økt med 7,6 % fra 13 200 kroner i 2019 til kroner 14 420 kroner i 2020.

Byggesaksgebyrene øker med kommunestørrelse

Når det gjelder hvordan gebyret varierer mellom kommunene, er viser tallene at gebyrnivået er stigende med kommunens innbyggertall. En mulig forklaring er at byggesaksbehandlingen er mer komplisert i kommuner med tettbygde områder og hvor det er større knapphet på ledige byggearealer sentralt i kommunen. (Kommuner med 0 i gebyr er ikke med i oversikten).

   

Minimum

10 persentil

Median

90 persentil

Maksimum

Under 3 000 innbyggere

2100

5030

9241

15 528

21 500

3-5000 innbyggere

3310

7251

12 440

18 872

25 600

5-10000 innbyggere

6 000

9 827

14 925

21 439

42 000

10-20000 innbyggere

8 000

12 350

17 590

31 962

37 700

20-50000 innbyggere

11 500

16 004

22 640

32 179

39 510

50 000 og flere innbyggere

20 000

21 770

27 600

40 334

43 400

Landet

2100

6752

14 420

25 810

43 400

Gebyrene høyest i Viken og Oslo

Gebyret for oppføring av enebolig er lavest i Nord-Norge og høyest i Viken med Oslo. Mange av kommunene med lave gebyrer sliter med lav befolkningsvekst. Byggesaksgebyrets størrelse er oppad begrenset til full selvkost, men det er anledning til å ta et lavere beløp. Lave byggesaksgebyrer kan dermed være et virkemiddel for å tiltrekke seg nye innbyggere.

 

10 persentil

Median

90 persentil

Maksimum

Gjennomsnitt

Viken og Oslo

12 654

24 030

36 329

43 400

25 113

Innlandet

6 290

14 910

21 615

26 309

14 563

Vestfold og Telemark

8 680

21 500

24 960

25 000 

17 231

Agder

7 493

12 760

18 961

35 386

13 579

Rogaland

5 040

13 008

25 600

34 000

15 074

Vestland

8 620

14 393

20 000

25 600

14 343

Møre og Romsdal

10 424

14 200

20 595

31 990

15 109

Trøndelag

7 103

14 350

23 000

35 330

14 513

Nordland

4 907

9 830

18 700

28 800

11 289

Troms og Finnmark

5 112

8 500

15 753

23 836

9 687