- Vi er fornøyde med at budsjettavtalen inneholder et løfte om at merutgifter i kommunesektoren, som følge av koronapandemien, vil bli kompensert til og med første halvår 2022, slik KS sterkt oppfordret om da revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lagt fram uten slik avklaring, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen har direkte oppfordret kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne, og samtidig lovet at kommunene ville få kompensert for de ekstra utgiftene dette ville medføre. 

- Det var derfor viktig at dette ble fulgt opp, og vi er glade for at KS har blitt lyttet til, sier Helgesen. Hun påpeker at det en det er ikke gitt noe løfte om at alle merutgifter vil bli kompensert – så det er usikkert hva det vil bety i praksis.

500 millioner til kollektivtrafikk

-Det er også positivt at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV lover 500 millioner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå kutt i ruteproduksjonen, sier Helgesen. Et svekket kollektivtilbudet ville også få konsekvenser for nullevekstmålet.

At det samtidig trekkes inn ubenyttede midler fra første halvår som mer enn overstiger tilleggsbevilgningen for annet halvår, tar KS til etterretning. Fylkeskommunenes siste anslag for bevilgningsbehov i annet halvår var på 825 millioner kroner.

- Det er selvsagt uansett usikre anslag, så vi legger til grunn at situasjonen her følges løpende, sier Helgesen.

Strammere kommmuneøkonomi

Ytterligere 565,5 mill. kroner av merskatteveksten for kommunene trekkes inn i revidert nasjonalbudsjett. Isolert sett er det negativt for kommuneøkonomien.

- KS anslo at det økonomiske handlingsrommet for kommunesektoren i 2022 etter framleggelsen av RNB var noe strammere enn det som ble anslått da Nasjonalbudsjettet 2022 ble lagt fram i oktober i fjor. Og dette gjør det selvsagt ytterligere strammere, sier Helgesen.