Gebyret for oppføring av en enebolig i norske kommuner i 2023 er om lag 17 200 kroner i gjennomsnitt for norske kommuner. Dette er en økning på 3,4 prosent fra 2022, og er lavere enn den kommunale deflatoren, som i Revidert Nasjonalbudsjett for 2023 ble anslått til 5,2 prosent. Gjennomsnittlig årlig vekst for dette gebyret de fem siste årene har vært på 4,1 prosent.

Gjennomgangen av tallene for 2023 viser at det er  stor variasjon mellom kommunene i byggesaksgebyrene, fra 1 950 kroner i kommunen med lavest gebyr til 46 500 kroner i kommunen med høyeste gebyr.

Årsaker til forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Oslo Economics har pekt på følgende årsaker til variasjonen som fortsatt antas å være gyldige:

  • Kommunene tar politiske og strategiske hensyn, både ved ikke å påberegne full dekning av selvkost, og gjennom å tilpasse de ulike gebyrsatsene
  • Kommunene har ulik praksis for å beregne selvkost, særlig når det gjelder indirekte kostnader
  • Kommunene har ulik utforming av sine gebyrregulativ, både når det gjelder hvilke karakteristika ved tiltaket som bestemmer gebyret for den enkelte søknad, og gebyrsatsenes størrelse. Dette gjør at sammenligninger kun av enkeltgebyrer mellom kommuner ikke vil gi et fullstendig bilde av gebyrnivået.

Gjennomgangen av Kostra-tallene viser at det fortsatt ikke er vesentlige endringer i hovedtrekkene siden FoU-rapporten kom ut. Gebyret for oppføring av en enebolig i norske kommuner i 2022 er i underkant av 17 000 kroner i flertallet av norske kommuner. Dette er en økning på 4,3 prosent fra 2021. 

Byggesaksgebyrer

 

I figuren over kan du se utviklingen over tid. I 2023 har 90 prosent av kommunene byggesaksgebyr for oppføring av enebolig lavere enn 29.879 kroner og 95 prosent er under 34.279 kroner (mot henholdsvis 28.404 og 32.560 kroner i 2022).

67 kommuner (16 prosent) har i 2023 et gebyr på under 10.000 kroner, hvilket er like mange som i 2022. Gjennomsnittsgebyret er økt med 4,1 prosent fra 16.653 kroner i 2022 til 17.313 kroner i 2023. Gebyret i mediankommunen har økt med 6,2 prosent fra 15.103 kroner i 2022 til 16.035 kroner i 2023.

Byggesaksgebyrene øker med kommunestørrelse

Byggesaksgebyr varierer mellom kommunene, og hovedtrekket er at gebyrene øker med kommunens innbyggertall. En mulig forklaring er at byggesaksbehandlingen er mer komplisert i kommuner med tettbygde områder og større knapphet på ledige byggearealer sentralt i kommunen. (Kommuner med 0 i gebyr er ikke med i oversikten). Ved utgangen av 2022 benyttet i underkant av 1/3 av kommunene anledningen til å ta betalt for full selvkost på byggesaksgebyr for bygge- og delesaksbehandling. Dette vil si at mer enn 2/3 av kommunene tok mindre i gebyr enn det de har mulighet til innenfor gjeldende regelverk for denne type gebyrer.

 

 

Minimum

10 persentil

Median

90 persentil

Maksimum

Under 3.000 innbyggere

 2.297

 6.295

 10.450

 16.757

 23.000

3-5.000 innbyggere

 3.450

 8.567

 14.275

 20.285

 35.900

5-10.000 innbyggere

 6.780

 10.602

 16.600

 27.928

 39.000

10-20.000 innbyggere

 1.950

 12.098

 19.460

 31.400

 35.160

20-50.000 innbyggere

 11.400

 17.080

 24.740

 35.840

 46.500

50.000 og flere innbyggere

 17.200

 19.715

 31.150

 41.526

 46.200

Landet

 1.950

 7.973

 16.035

 34.279

 46.500

Gebyrene høyest i Viken og Oslo

Gebyret for oppføring av enebolig er lavest i Nord-Norge og høyest i Viken med Oslo. Mange av kommunene med lave gebyrer sliter med lav befolkningsvekst. Byggesaksgebyrets størrelse er oppad begrenset til full selvkost, men det er anledning til å ta et lavere beløp. Lave byggesaksgebyrer kan dermed være et virkemiddel for å tiltrekke seg nye innbyggere.

 

10 persentil

Median

90 persentil

Maksimum

Gjennomsnitt

Viken og Oslo

 14.250

 27.950

 40.200

 46.500

 27.218

Innlandet

 6.956

 17.340

 25.685

 30.000

 16.505

Vestfold og Telemark

 9.403

 19.800

 31.047

 32.000

 19.445

Agder

 8.626

 13.707

 21.200

 35.900

 15.091

Rogaland

 9.120

 16.900

 25.570

 31.300

 16.579

Vestland

 9.404

 14.838

 21.431

 25.410

 15.451

Møre og Romsdal

 12.473

 16.350

 25.007

 31.750

 17.411

Trøndelag

 9.245

 14.962

 26.870

 34.130

 16.666

Nordland

 5.858

 14.561

 19.899

 27.800

 13.593

Troms og Finnmark

 5.870

 9.240

 15.637

 25.925

 10.407