• Kostnadsnøklene oppdateres for å fange opp endringer i befolkningssammensetningen med mer, inkludert omvekting av sektorene som heretter kommer til å skje hvert år (nærmere om analysene i Kommuneproposisjonen for 2017)
  • Merk at i den nye kostnadsnøkkelen som legges frem inkluderes det nye strukturkriteriet. Sånn sett kan en ikke uten videre se på utslagene hva som skyldes selve revisjonen av nøklene ved innføring av nytt strukturkriterium (KS vil så snart som mulig dekomponere utslagene ned på enkeltkommuner).
  • Også de regionalpolitiske tilskuddene legges om i tråd med det Stortinget gav sin tilslutning til. Både småkommunetilskuddet og distriktstilskudd Sør-Norge blir differensiert etter kommunenes verdi pådistriktsindeksen. Samtidig vris distriktstilskudd Sør-Norge mer mot tilskudd per innbygger og mindre per kommune. Merk at satsene ikke fullt ut pris-justeres, kun med ½-parten av økningen av den kommunale deflatoren. Det samme gjelder også Nord-Norgetilskuddet og satsen for vekstkommunetilskuddet. Satsen for storby­til­skudd justeres til kr 368 per innbygger i 2017, se mer i dagproposisjonen til KMD (mot kr 371 per innbygger i 2016).
  • Ny vekstgrense på mer enn 1,4 prosent årlig folkevekst over en tre-års periode (samme som angitt i kommuneproposisjonen 2017).
  • Det blir enda ikke fordelt midler til enkeltkommuner av potten på 100 mill. kr i 2017 til regionsenterkommuner. Dette utstår til senere i 2017, men består av en del per ny kommune og en del per innbygger. Fordeling ned på kommunenivå krever avklaring av antall kommuner som vedtar sammenslåing.

 

Samtidig er det lagt inn i rammene den økte deflatoren med 2,5 prosent fra 2016 til 2017 samt et nytt beregnet nivå på utgiftsbehovet for 2017. Dette er oppført med kr 49.738,- per innbygger som virker inn på tillegg/trekk ved utgiftsutjevningen.

 

Det er også tatt hensyn til en rekke innlemminger/korreksjoner av rammetilskuddet for 2017 i forhold til 2016 som fremgår av en egen tabell både for kommuner og fylkeskommuner, se side 5 i Grønt Hefte (lenke i rammen nedenfor).

 

Samlet 16 ulike justeringer av rammen til kommunene med minus 368,6 mill kr. Her er blant annet innlemming knyttet til tilskudd til frivillighetssentraler med 131 mill. kr (som nå skal tas av kommunene), kutt på grunn av økt elevtall private/statlige skoler med minus 111 mill. kr, avvikling av diagnoseliste for fysioterapi med minus 175 mill. kr og forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg med minus 518,4 mill. kr som de største postene. 

 

Grønt hefte