Kommuner og fylkeskommuner har et stort og økende behov for kompetanse og arbeidskraft. Hovedtariffavtalen er det fremste virkemiddel for å sikre dette. I hovedtariffoppgjøret forhandles også andre arbeidsvilkår enn lønn, som for eksempel arbeidstid, sosiale rettigheter, ansiennitet, og særskilt betaling for arbeid på kveld, natt og helger.

KS har lagt frem et samlet helhetlig tilbud som forenkler, forbedrer og moderniserer Hovedtariffavtalen.  

Det er de ansatte som er kommunenes og fylkeskommunenes viktigste ressurs. God og hensiktsmessig benyttelse av tilgjengelig arbeidskraft er viktig for å nå målet om kvalitativt gode tjenester hele døgnet gjennom hele året.

For å ivareta det store og økende behovet for kompetanse og mobilisere arbeidskraft har KS:

  • prioritert å øke godgjøringen for turnusarbeid med mål om å øke andelen heltidsansatte
  • løftet det generelle lønnsnivået for yngre arbeidstakere, i alle stillinger som forutsetter utdanning
  • gitt mulighet til å ansette medarbeidere det er særlig behov i egne rekrutteringsstillinger med høyere lønn som målrettet tiltak
  • tydeliggjort at arbeidstaker får lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

Alt om Tariffoppgjøret 2022