KS har fått medhold på alle punkter.

I henhold til påstandene fra KS og Unio har Rikslønnsnemnda blant annet tatt stilling til den økonomiske rammen, sentrale lønnstillegg, føringer på lokal pott, virkningstidspunktet både for sentrale tillegg etter HTA kap. 4 og for lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4 og 5.

KS har fått medhold på alle punkter. Det betyr at resultatet fra meklingen mellom KS og de øvrige forhandlingssammenslutningene gjøres gjeldende også for arbeidstakere som er medlem av Unio-forbund. KS har i B-rundskriv 3/2021 informert og kommentert iverksetting av mellomoppgjøret pr. 1.5.2021. Denne artikkelen supplerer informasjonen i rundskrivet.

Lenkeblokk Icon Les Rikslønnsnemndas kjennelse her Lenkeblokk Icon Les KS' pressemelding her

Virkningstidspunkt

Det er en fast og langvarig praksis i Rikslønnsnemnda for at virkningstidspunktet for nemndas avgjørelser settes til arbeidets gjenopptakelse. Streiken ble avsluttet 4. juni 2021 og det er nå avklart at lønnsendringene skal utbetales fra denne datoen.

Hvem omfattes av sentrale tillegg pr. 4.6.2021

Selv om sentrale tillegg for arbeidstakere med stillingskode i HTA kapittel 4 skal gis fra 4.6.2021, forutsetter det likevel at arbeidstakerne var ansatt 30.4.2021. Arbeidstakere som er medlemmer av Unio-forbund og som er tilsatt etter 30.04.2021 har ikke krav på sentrale tillegg pr. 4.6.2021. Det må likevel påses at de har minst en grunnlønn i henhold til ny garantilønnstabell.

Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før 21.9.2021, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Arbeidstakere som var tilsatt 30.04.2021 og som senere har gått av med pensjon, gis sentrale tillegg med virkning fra 4.6.2021.

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført i tiden før 21.9.2021.

Arbeidstakere med ansiennitetsopprykk 1.5 eller 1.6.2021

I del III i B-rundskriv 3/2021 har vi to eksempler på konsekvensene av at arbeidstakere som er medlem av Unio-forbund har ansiennitetsopprykk i perioden 1.5-4.6.2021. De skal ha fått ansiennitetsopprykk etter gammel tabell.

Disse arbeidstakerne får nå sentralt tillegg med virkning fra 4.6.2021, i tråd med ansiennitet pr. 30.4.2021. Arbeidstakere som ligger under garantilønn etter at sentralt tillegg pr. 4.6.2021 er gitt, må justeres opp til aktuell garantilønn i tråd med ny garantilønnstabell.

Eksempel 1:

Adjunkt i stillingskode 7962, medlem av Utdanningsforbundet. Ansiennitet fra 1.6.2015.

Grunnlønn pr. 30.4.2021

471.600

Ansiennitetsopprykk pr. 1.6.2021. Ansiennitetstillegg iht. tabell pr. 1.9.2020

10.000

Ny grunnlønn pr. 1.6.2021

481.600

Sentralt tillegg pr. 4.6.2021 basert på ansiennitet pr. 30.4.2021

13.700

Lønn etter sentralt tillegg pr. 4.6.2021 (før oppjustering)

495.300

Ny garantilønn iht. ny garantilønnstabell

495.600

Ny grunnlønn pr. 4.6.2021

495.600

Eksempel 2:

Sykepleier i stillingskode 7174, medlem av Norsk sykepleierforbund. Ansiennitet fra 1.5.2011.

Grunnlønn pr. 30.4.2021

470.000

Ansiennitetsopprykk 1.5.2021. Ansiennitetstillegg iht. tabell pr. 1.9.2020

50.000

Ny grunnlønn pr.1.5.2021

520.000

Sentralt tillegg pr. 4.6.2021 basert på ansiennitet pr. 30.4.2021

13.400

(Ny garantilønn iht. ny garantilønnstabell

515.200)

Ny grunnlønn pr. 4.6.2021

533.400

 

Særskilt om virkningstidspunkt for lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4 og kapittel 5

For å motvirke forskjellsbehandling mellom arbeidstakere som får sin lønn fastsatt sentralt og lokalt, nedla KS påstand om at utsatt virkningstidspunkt også burde gjøres gjeldende for lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5.

KS har fått medhold i prinsippet om likebehandling slik at virkningstidspunktet etter de årlige lønnsforhandlingene for disse medlemmene også utsettes med 1 måned og 4 dager, tilsvarende som for medlemmene som får sin lønn fastsatt sentralt.  Det får den konsekvens at for kommuner/fylkeskommuner som eksempelvis har avtalt virkningstidspunkt 1. januar, blir virkningstidspunkt for medlemmer av Unio-forbund forskjøvet til 4. februar.

Avslutningsvis nevnes at Unio har varslet at de vil kreve tvisteforhandlinger etter Hovedavtalen del A § 7-2 om forståelsen av dette punktet i slutningen fra Rikslønnsnemndas kjennelse og/eller om Rikslønnsnemndas kompetanse til å fastsette utsatt virkningstidspunkt for kap. 3.4 og kap. 5. Vi vil komme tilbake med orientering om utfallet av tvisteforhandlingene så snart de er avholdt.