Saken løses da enten av de sentrale parter eller eventuelt i sentralt ankeutvalg, jf. Hovedavtalen del A § 6-3.

Brudd i forhandlingene skal meldes til KS så snart som mulig etter fristen 15. oktober, og senest innen 1.11.2021. Prosesskrift og relevante vedlegg sendes til ks@ks.no.

Dersom det er forhandlingsbrudd med flere organisasjoner i kommunen/fylkeskommunen, skal det lages ett prosesskrift per arbeidstakerorganisasjon.

I malen for prosesskriftet (Word-format) fremgår det hvordan saken kan skrives og hvilke vedlegg som skal legges ved prosesskriftet.

Etter 1. november 2021 vil de sentrale parter avtale nærmere den videre prosessen. Kommuner/­fylkeskommuner som har meldt brudd til organisatorisk behandling vil bli kontaktet av KS når tvisten skal behandles av de sentrale partene. Per nå er det ikke avklart når organisatorisk behandling vil starte.

Som det framgår av forhandlingsbestemmelsen, kan de sentrale parter anbefale fornyet lokal forhandling eller definere en egen løsning på tvisten. Dersom dette ikke fører fram kan saken bli løst i sentralt ankeutvalg. Ny lønn pr 1.10.2021 kan ikke iverksettes for organisasjonens medlemmer før saken er endelig løst. Dette gjelder for alle medlemmene av organisasjonen som lønnes etter HTA kap. 4.