Etter megling mellom KS og Akademikerne kommune oktober 2020, ble partene enige om at den spesielle økonomiske situasjonen og inntekts­politisk ansvarlighet tilsa at frontfagsrammen på 1,7 prosent også måtte legges til grunn ved de årlige lokale forhandlingene etter HTA kapittel 3 og 5 i 2020. Det ble uvanlig mange brudd (om lag 120) i disse forhandlingene mellom kommuner og forbund tilsluttet Akademikerne kommune. Det ble en ressurs­krevende situasjon å håndtere, både under selve forhandlingene og den på­følgende nemndsprosessen. Forhandlingsbruddene skyldtes i de fleste tilfeller uenighet om de økonomiske forut­setningene og en opplevelse fra organisasjonenes side om at forhandlingene ikke var reelle.

Med dette bakteppet har KS og Akademikerne kommune laget en felles anbefaling om hvordan de lokale parter kan bli enige om det økonomiske grunnlaget for forhandlingene etter hovedtariffavtalen kap. 3.4 og 5.1. KS og Akademikerne kommune forventer at denne anbefalingen vil redusere antall forhandlingsbrudd og at det blir gjennom­ført reelle forhandlinger basert på en lik forståelse av de økonomiske forutsetningene.

Lenkeblokk Icon Lokale forhandlinger kapittel 3 og 5 – Anbefaling fra KS og Akademikerne kommune