KS viser til Riksmeklerens møtebok av 8. januar 2021 i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og KS hvor følgende er avtalt:

Kommunene er en viktig læringsarena for utdanning av sykepleiere. Praksisperioden utgjør en betydelig del av utdanningsløpet, og praksisplassene må derfor være av best mulig kvalitet. En god praksisplass har betydning for studentenes valg av fremtidig arbeidsgiver og er et viktig rekrutteringstiltak for kommunene.

Lokale parter skal senest innen 1.11.2021 forhandle frem godtgjøring for praksisveiledere med veilederkompetanse.

Viktigheten av praksisveilederkompetanse

Kommunene er en viktig læringsarena for utdanning av sykepleiere og også for en rekke andre profesjonsutdanninger. KS’ arbeidsgivermonitor viser at svært mange kommuner har rekrutteringsutfordringer innenfor helse- og omsorgstjenesten, og at det er sykepleiere det i dag er mest krevende å rekruttere. Det er og behov for et stort antall sykepleiere i årene fremover. Undersøkelser viser at kun 20 % av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i kommunen. Praksis utgjør 50 % av sykepleierutdanningen, og de erfaringene sykepleierstudentene gjør seg i praksisperiodene påvirker i stor grad valg av framtidig arbeidssted. Det gi å sykepleierstudenter gode erfaringer fra praksis i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, er derfor et svært viktig rekrutteringstiltak.

I tillegg til god faglig praksisveiledning, er også veiledning av både nyansatte, faste eller midlertidige, men også mer erfarne medarbeidere, verdifullt for å sikre tjenestekvalitet og trivsel.  En sommervikar som opplever å mestre interessante og meningsfulle oppgaver vil ha større sannsynlighet for å søke seg til yrket og til den aktuelle arbeidsplassen. Veiledning i det daglige arbeidet er en god metode også for mer erfarne medarbeidere, da dette bidrar til mestring som motiverer for videre utvikling og læring.

God veilederkompetanse er en forutsetning for god praksisveiledning, og ved hovedtariffoppgjøret 2020 ble det derfor avtalt at det skal forhandles om en godtgjøring for praksisveiledere med slik kompetanse.

Forhandlinger om godtgjøring

Forpliktelsen til å gjennomføre forhandlinger med NSF om godtgjøring for praksisveiledere med veilederkompetanse gjelder kun i 2021. Som det fremgår av møteboka ovenfor, skal forhandlingene gjennomføres senest innen 1.11.2021. Forhandlingene er ikke en del av pott-forhandlingene etter HTA kap. 4.2.1.

Forhandlingene skjer mellom de lokale parter, det vil si kommunen og NSFs lokale ledd. KS anbefaler at kommunen også drøfter tilsvarende godtgjøring med andre forbund som organiserer sykepleiere.

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlingene gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Møteboka er hjemmel for forhandlingene. Protokollen skal angi de navngitte medarbeidere som omfattes av godtgjøringen.

Vurderingen av praksisveilederkompetansen

Det er foreløpig ikke fastsatt krav til formell praksisveilederkompetanse. Både KS og NSF har vært involvert i arbeid knyttet til hvordan man kan heve kvaliteten på praksisveiledningen. Som et ledd arbeidet har det bl.an annet vært fremmet forslag om at praksisveileder skal ha særlig videreutdanning i praksisveiledning av 10 studiepoengs omfang.

Det følger ikke av protokollen mellom KS og NSF hvordan vurderingen av de ansattes veilederkompetanse skal foretas. Hvilken kompetanse som kan kvalifisere for godtgjøringen drøftes av partene. 

Vurderingen av hvilke ansatte som skal omfattes

Godtgjøringen forutsetter at den ansatte vurderes å ha praksisveilederkompetanse, og at den ansatte utøver praksisveiledning. Vurderingen av om den ansatte utøver praksisveiledning drøftes av partene.

Virkningsdato og innretning på godtgjøringen

De lokale parter må forhandle om virkningsdato for godtgjøringen, og innretning på denne. Siden godgjøringen er knyttet til en spesifikk tilegnet kompetanse, anser KS det som hensiktsmessig at godtgjøringen gis som et varig lønnstillegg til de navngitte ansatte som skal omfattes av godtgjøringen, fremfor at godtgjøringen knyttes til bestemte tidsrom, antall studenter e.l.

Godtgjøring til praksisveiledere som ikke omfattes av protokollen

Dersom kommunen ved senere anledning ønsker å gi samme godtgjøring til andre sykepleiere som også tilegner seg veiledningskompetanse, gjøres dette i så fall i henhold til lønnspolitiske vurderinger. På vanlig måte drøftes et slikt personalpolitisk tiltak med organisasjonene.

Forpliktelsen til å fremforhandle godtgjøring gjelder praksisveiledere for sykepleierstudenter. Arbeidsgiver bør i lys av egen personalpolitikk vurdere om godtgjøring også bør fastsettes for praksisveiledere med veilederkompetanse for andre profesjoner i kommunen.