Punkt a) i bestemmelsen i Hovedavtalen del A § 5-2-1 lyder slik:

5-1-2 Arbeidstakere som unntas fra streik og dispensasjoner
"a) Øverste leder i virksomheten tas ikke ut i streik. Øverste leder av personalfunksjonen tas som hovedregel ikke ut i streik. Før kampmidler nyttes i forbindelse med interessekonflikter, forplikter partene seg til snarest mulig å forhandle om å unnta fra aksjon personer eller grupper som er nødvendig for at ikke tredjemanns interesser skal skades på en utilbørlig måte.
Oppnås ikke enighet ved forhandlinger, skal tillitsvalgte bringe saken inn for sine respektive arbeidstakerorganisasjoner, som med bindende virkning for sine medlemmer fastsetter om, og i tilfelle, hvilke personer/grupper som skal holdes utenfor den aksjon som tenkes iverksatt."

Det er viktig at dette er avklart før plassfratredelsene kommer den 20. mai. I år vil det også være viktig å inkludere ansatte som har oppgaver knyttet til den pågående covid-19 pandemien i kravet om unntak fra streik.

Vi har laget et forslag til hvordan et slik krav kan se ut.