- KS er svært glad for at tilbudet til barn og ungdom ikke blir svekket, sier forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

- Kommunene kan nå avblåse beredskapsarbeidet for en mulig konflikt i skoler og barnehager. En streik i denne sektoren midt i den pandemien vi står oppe i, ville rammet barn, unge og foresatte urimelig hardt. Mange elever og lærere har allerede måttet takle store utfordringer dette året, og det må de etter alt å dømme måtte fortsette med i tiden fremover, sier han.

- Partene har vist nødvendig ansvar for å se framover og bidra til at vi kommer gjennom den helt ekstraordinære situasjonen kommunesektoren og hele samfunnet har stått i og fortsatt står i på en best mulig måte. Jeg vil også berømme Riksmekleren for verdifull hjelp for at vi skulle få til dette, sier Gangsø.   

I tillegg til at enighetsprotokollen mellom KS og Unio nå også gjelder Utdanningsforbundet, fortsetter to viktige arbeid som startet opp i forrige tariffperiode:

  • Undervisningspersonalets lønnsutvikling. Det skal utarbeides en tilleggsrapport til rapporten om undervisningspersonalets lønnsutvikling som forelå 18. juni 2020, med oppdaterte tall for 2020. Disse rapportene vil, sammen med partenes ordinære rapport om nøkkeltall og lønnsutvikling (TBSK-rapporten), bli lagt til grunn for tariffoppgjøret 2021.

  • Lærere uten godkjent utdanning. KS er i likhet med Utdanningsforbundet opptatt av at omfanget av lærere uten godkjent utdanning reduseres. Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å undersøke bakgrunnen for at ulike statistikkilder har ulike tall på omfanget av lærere uten godkjent utdanning. Når rapporten foreligger, skal partene i fellesskap vurdere funnene, samt drøfte og beskrive endringer i tariffbestemmelser som kan øke andelen undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Enigheten medfører at Utdanningsforbundets medlemmer nå skal ha de samme sentrale lønnstilleggene som øvrige arbeidstakere i kapittel 4 med virkning fra 1.9.2020. Resultatene fra lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 kan også iverksettes umiddelbart, dersom det foreligger enighetsprotokoll med UDF eller kjennelse fra lokal nemd (ved et eventuelt brudd i de lokale forhandlingene). Virkningstidspunktet for lokale forhandlinger er 1.5 dersom partene ikke har avtalt annet.

Lenkeblokk Icon Protokoll Hovedtariffoppgjøret 2020 Lenkeblokk Icon Riksmeklerens møtebok