Eventuelle forhandlingsbrudd kan behandles av lokal nemnd etter de vanlige prosedyrene for dette. På samme måte som ved en forhandlingsløsning kan heller ikke lokal nemnds kjennelse iverksettes før Rikslønnsnemnda har behandlet interessetvisten mellom KS og Den norske legeforening.

Virkningstidspunkt
Virkningstidspunktet for lønnsendringer etter lovlig arbeidskamp er vanligvis fra det tidspunkt konflikten er avsluttet og arbeidet er gjenopptatt, det vil si 2.11.2020.

Årets spesielle situasjon, hvor partene ble enige om å prolongere HTA til 15.9.2020 og å utsette hovedtariffoppgjøret, kan ha betydning for virkningstidspunktet. Rikslønnsnemnda vil ta stilling til dette.

Tvungen lønnsnemnd
I KS´ tariffområde er det over 20 år siden en streik ble avsluttet ved bruk av tvungen lønnsnemnd. Når Regjeringen varsler bruk av tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikter mellom partene i arbeidslivet er det praksis for at streiken avsluttes og arbeidet gjenopptas. Etter Stortingets lovbehandling av bruk av tvungen lønnsnemnd i den konkrete arbeidskonflikten mellom KS og Legeforeningen, vil Rikslønnsnemnda behandle interessetvisten om hovedtariffavtalen og kommunelegeavtalen. Det er ikke avklart når dette vil skje. KS vil informere om kjennelsen så snart den foreligger.

Lenkeblokk Icon Les mer her om brudd i lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.2, 3.4.3 og kap. 5.1