Avtalen mellom KS og de forhandlingssammenslutningene LO kommune og YS kommune har en ramme på 3,2 prosent, som er i tråd med det som ble avtalt i privat sektor tidligere i vår. Det er også enighet om den videre prosessen for å opprette en egen særavtale om pensjonsordninger.

Sentralt lønnsoppgjør

Enigheten med LO og YS går ut på at alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019, og framgår av vedlegg til protokoll, se lenke.

I tillegg er det enighet om et særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019. Tiltaket gjelder for alle arbeidstakere med 3- og 4-årig høgskoleutdanning i stillingsgruppene «Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stilling med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger» og «Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning». Med virkning fra 1. juli er garantilønna for disse arbeidstakerne økt ut over det generelle tillegget. Dette medfører at dersom grunnlønn pr. 30. juni 2019 er lavere enn ny garantilønn pr. 1. juli 2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til ny garantilønn.

Lønnstabellen over garantilønn og ansiennitetstillegg pr. 1. mai 2018 gjøres gjeldende fram til 30. juni 2019, og erstattes av ny lønnstabell pr. 1. juli 2019.
Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % pr. 1. mai 2019.

Lokale forhandlinger i 2020

Det var i årets oppgjør ikke rom for avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger i kap. 4. I en tid der mange kommuner og fylkeskommuner er i en sammenslåingsprosess, har partene i stedet valgt å avsette en romslig pott til lokale lønnsforhandlinger i 2020. Det gir kommunene og fylkeskommunene god tid til å planlegge og forberede neste års lokale lønnsforhandlinger. Endelige størrelser på lokal pott, virkningsdato og eventuelle føringer fastsettes ved hovedtariffoppgjøret i 2020.

Egen avtale om pensjon

Årets oppgjør har vært mer komplisert enn et vanlig mellomoppgjør, fordi det i tillegg til lønn har handlet om pensjon.
Det er nå enighet om opprettelse av sentral generell særavtale om pensjonsordninger, se protokoll,  vedlegg 1 til protokoll - SGS 2020 Pensjonsordninger og vedlegg 2 til protokoll.

Frist for godkjenning av oppgjøret settes til 28. mai 2019 kl. 12.00, og resultatet skal ikke iverksettes før forslaget er vedtatt.

Pressemelding kan leses her

Vedlegg til protokoll i mellomoppgjøret 2019.