På bakgrunn av vedtak fattet av Stortinget, skal alderspensjon fra folketrygden under utbetaling reguleres i tråd med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst gjelder for 2020 og 2021, og det er fastsatt en særlig reguleringsfaktor i 2021 som ivaretar dette.

Den særskilte reguleringen er fastsatt å gjelde også for pensjonsytelser fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger. KS og sammenslutningene LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune er enige om at den særskilte reguleringen av ytelser fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger, også skal gjelde på tilsvarende måte for de tilsvarende ytelser fra SGS 2020 Pensjonsordninger.