KS og sammenslutningene er blitt enige om å forlenge særavtalen SGS 1010, som regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever, pasienter og brukere av kommunale tjenester, for perioden
01.01.2023 – 31.12.2024. Særavtalen er i all hovedsak uendret. Satsene for døgngodtgjøring er justert og det er innført en ny døgngodtgjørelse ved reise til bemannet leirskole og reise til utlandet på høytidsdager.

Lenkeblokk Icon SGS 1010 - avtaletekst

Vi understreker at det før hver enkelt tur må utarbeides arbeidsplaner, der det klart framgår når den enkelte arbeidstaker har arbeidstid (aktiv og passiv tid), samt når den enkelte arbeidstaker har fritid på turen. Det må påses at hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 10-8 overholdes for alle arbeidstakere.

For bedre å forstå hvordan avtalen skal praktiseres, har KS utarbeidet noen eksempler på hvordan arbeidstid og godtgjøring for ulike typer overnattingsturer kan se ut.

SGS 1010 del I

Eksempel 1
Dagarbeidstaker (som ikke jobber turnus)
Tur fra torsdag kl. 09.00 til fredag kl. 18.00. Turen starter med en 3 timers busstur, der den aktuelle arbeidstaker har tilsynsansvar for elevene/pasientene/brukerne, og reisen er derfor arbeidstid. Arbeidstaker kommer fram til oppholdsstedet kl. 12.00, og har arbeidstid fram til kl. 23.00. Passiv tid kl. 19.00-23.00. Fredag har arbeidstaker arbeidstid fra kl. 08.00 til kl. 18.00, hvorav 3 timer er busstur tilbake, hvor arbeidstakeren har tilsynsansvar.

Dag

Ordinær arbeidstid

Arbeidsplan for turen

Timer utover ordinær arbeidstid

Torsdag

08.00-15.30 = 7,5 t.

09.00-23.00 = 14 t.             (passiv tid 19.00-23.00)

2,5 t. aktiv + 4 t. passiv = 6,5 t.

Fredag

08.00-15.30 = 7,5 t.

08.00-18.00 = 10 t.

2,5 t.

Sum

Sum: 15 timer

Samlet arbeidstid på tur: 24 t.

9 t., betales med ordinær timelønn (årslønn/1950)

I tillegg kommer kvelds- og nattillegg torsdag kl. 17.00-23.00 og fredag kl. 17.00-18.00, jfr. HTA kap. 1 § 5 pkt. 5.4.2.

Videre gis døgngodtgjøring for 2 døgn, dvs. kr. 960,-, jfr. SGS 1010 pkt. 5.3.

Eksempel 2
Arbeidstaker som jobber turnus
Turen starter mandag kl. 12.00, med retur fredag kl. 15.00.

Dag

Ordinær arbeidstid

 

Arbeidsplan for turen

 

Timer utover ordinær arbeidstid

Mandag

07.30-15.00 = 7,5 t.

12.00-22.00 = 10 t

2,5 t.

Tirsdag

FRI

07.30-15.00 = 7,5 t.

7,5 t.

Onsdag

07.30-15.00 = 7,5 t.

16.00-08.00 (passiv 23-06) = 16 t.

8,5 t. (7 t. passiv tid)

Torsdag

15.00-23.00 = 8 t.

16.00-23.00 = 7 t.

- 1 t.

Fredag

07.30-15.00 = 7,5 t.

07.30-15.00 = 7,5 t.

0

Sum

30,5 timer

 

Samlet arbeidstid på tur: 48 t.

17,5 t. – betales med ordinær timelønn (årslønn/1950)

Arbeidstaker får utbetalt kvelds- og nattillegg for vakten mandag fra kl. 17.00 til kl. 22.00, på onsdag fra kl. 17.00 til kl. 06.00 og på torsdag fra kl. 17.00 til kl. 23.00. De 17,5 timene utover ordinær arbeidstid/turnus utbetales som vanlig timelønn eller f.eks. som en kombinasjon av betaling og avspasering. En hel eller delvis avspasering av disse timene avtales med arbeidstaker.

Videre gis døgngodtgjøring for 4 døgn, dvs. kr. 1920,-, jfr. SGS 1010 pkt. 5.3.

SGS 1010 del II

Særavtalens del II gjelder for undervisningspersonalet, og kun for reiser til bemannet leirskole og utenlandsreiser. Andre reiser (ubemannet leirskole, hytteturer med mer) er omfattet av særavtalens del I, med mindre det inngås lokal avtale om noe annet, jfr. SGS 1010 pkt. 4.

Det overordnete prinsippet er at det gis kompensasjon gjennom en fast døgngodtgjøring + en fast sjablongmessig godskriving av planfestet arbeidstid – uavhengig av faktisk arbeidstid. Godtgjøring for eventuell overtid, ekstra ansvar, ubekvem arbeidstid m.m. innbakt i døgngodtgjøringen. Det gis dermed ingen kompensasjon ut over døgngodtgjøringen.

Godskriving av undervisningstid fastsettes lokalt, men skal som et minimum tilsvare lærerens gjennomsnittlige undervisingsomfang de dagene turen varer.

Godskriving av arbeidstid innarbeides i senere arbeidsplaner, f.eks. hele/halve dager med avspasering av vanlig planfestet arbeidstid (ikke undervisning), eller ved f.eks. 1 time redusert planfestet arbeidstid pr. uke i x uker framover.

Det kan inngås lokal avtale om vilkår for enkeltreiser eller typer av reiser, på bakgrunn av en konkret vurdering av arbeidsbelastningen på den enkelte turen.

Eksempel
Tur til bemannet leirskole fra mandag kl. 08.00, retur til skolen fredag kl. 16.00
(dvs. 4 døgn + 8 timer)

Døgngodtgjøring pr. døgn/del av døgn over 3 timer eller mer: 5 x 1415,- = 7075,-
Godskriving av arbeidstid: 9 timer for hvert hele døgn + et forholdsmessig timetall for deler av døgn utover dette.

4 døgn x 9 t. = 36 t. + 8/24 døgn = ⅓ døgn = 3 t.: totalt 36 + 3 = 39 timer
Timer med planfestet arbeidstid på den opprinnelige arbeidsplanen: 33 timer
Tid som skal innarbeides i senere arbeidsplaner: 39 - 33 = 6 timer

Eksempel
Utenlandstur fra mandag kl. 09.00, retur til skolen torsdag kl. 15.00
(dvs. 3 døgn + 6 timer)

Døgngodtgjøring pr. døgn/del av døgn over 3 timer eller mer: 4 x 1870,- = 7.480 ,-
Godskriving av arbeidstid: 12 timer for hvert hele døgn + et forholdsmessig timetall for deler av døgn utover dette.

3 døgn x 12 t. = 36 t. + 6/24 døgn = ¼ døgn = 3 t.: totalt 36 t. + 3 t. = 39 timer
Timer med planfestet arbeidstid på den opprinnelige arbeidsplanen: 23 timer
Tid som skal innarbeides i senere arbeidsplaner: 39 - 23 = 16 timer

Lenkeblokk Icon SGS 1010 - avtaletekst