Forhandlingene om Brannavtalen ble brutt i april og tvisten deretter brakt inn for avgjørelse i sentral nemnd i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalen. Nemndsbehandlingen fant sted i juni og nå er resultatet klart. 

Under forhandlingene og nemndsbehandlingen fremmet partene på arbeidstakersiden felles krav om arbeidstid og hjemmevakt. Endringene som nå er foretatt er av begrenset karakter og inneholder ikke en mer permanent regulering av hjemmevaktordningen opp mot arbeidstid. Dette er et tema KS og partene vil jobbe videre med i avtaleperioden. 

Kort om endringer 

Det er lagt inn en innledning til del IV Hjemmevakt (beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet): 

Hjemmevaktordninger må organiseres i samsvar med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, slik at kravene til arbeidstidstid, arbeidsfri, hvile og andre vernehensyn blir overholdt, jf. aml. § 10-12 (4). 

Fra 1. januar 2023 gjelder oppjusterte godtgjøringssatser for overordnet vakt (i avtalens punkt 4.3).  

Det er også lagt inn en ny tilføyelse i bestemmelsen om utrykning fra hjemmevakt i avtalens punkt 4.2. Med virkning fra 21.8.2023 skal slik utrykning mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 godtgjøres med minst 1 time.  

KS er tilfreds med at nemndsavgjørelsen nå er klar og at partene kan ta opp igjen arbeidet med å videreutvikle avtalen. - En viktig del av avgjørelsen er et forpliktende partsarbeidet der vi skal jobbe sammen for å få til en felles forståelse av utfordringene på et meget viktig samfunnsområde, sier Hege Mygland, KS’ medlem i nemnda og avdelingsdirektør for forhandling i KS. 

For Fagforbundet, Delta, NITO og Tekna, har avtalen virkning fra 1.1.2023 til 31. 12.2024. For Det norske maskinistforbund løper avtalen ut 30.4.2024. 

Den nye særavtalen SFS 2404 Brann- og redningstjenesten fra 1.1.2023 (pdf)

Nemndsavgjørelsen (pdf)

Følgende er i nemndsavgjørelsen fastsatt til protokoll 

Som følge av EU-domstolens dom C-18/15 vil hjemmevaktordninger i brann- og redningstjenesten i mange tilfeller anses som arbeidstid. Partene er opptatt av at dagens hjemmevaktordning kan fortsette. SFS 2404 er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), jf. avtalens punkt 1.1. I de tilfeller hjemmevaktordningen etter en konkret vurdering må anses som arbeidstid må vilkårene i aml. § 10-12 (4) være oppfylt. Det følger av bestemmelsen at arbeidstaker skal sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern. I de tilfeller samlet gjennomsnittlig arbeidstid overstiger 48 timer i snitt per uke over ett år må arbeidstaker samtykke til å gå i hjemmevaktordningen, jf. aml 10-12 (4). 

Hjemmevakt vil normalt begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt. Hjemmevakt er likevel passivt arbeid og gir mulighet for hvile og restitusjon. På denne bakgrunn vil hjemmevakt som hovedregel tilfredsstille kravet til annet passende vern. 

Dersom det er flere utrykninger i en sammenhengende hjemmevaktsperiode må arbeidsgiver vurdere om det foreligger tilstrekkelig vern, og iverksette tiltak for å sikre at arbeidstaker får tilstrekkelig vern.  

Uavhengig av om hjemmevaktordningen er arbeidstid eller ikke, må arbeidsgiver sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, jf. aml. § 4-1. 

Partsarbeid i avtaleperioden 

De sentrale parter skal i avtaleperioden møtes for å gjennomgå fortolkningsnotatet fra EU-kommisjonen av 26.04.2023, samt følge rettsutviklingen i Europa som særskilt går på hjemmevaktordninger i brann- og redningstjenester. Partene skal på denne bakgrunn jobbe sammen for å sikre at SFS 2404 er i samsvar med gjeldene rett.  

Hjemmevaktordninger må organiseres i samsvar med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, slik at kravene til arbeidstid, arbeidsfri, hvile og andre vernehensyn blir overholdt, jf. aml. § 10-12 (4). Partene skal innen 1. mars 2024 drøfte hvordan dette kan omtales i felles veiledning til hjelp for de lokale parter.