- KS er fornøyd med ny avtale og mener den bidrar til en harmonisering mellom grupper i kommunal sektor. Samtidig har vi styrket godtgjøringen for deltidspersonell på utrykning mellom kl. 21.00 og 06.00 og økt godtgjøringssatsene for overordnet vakt, sier Hege Mygland, advelingsdirektør for forhandling i KS.

KS mener at det er verdt å merke seg at hele bestemmelsen om minimumstillegg for brann- og redningsledelse utgår. For ledere i brann- og redningstjenesten med stillingskode i Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4 betyr endringen at det framover vil være sikringsbestemmelsen for ledere i HTA kapittel 4 (se HTA kapittel 4, 4.0 nr.5) som skal følges.

Hjemmevaktordningene

I forrige SFS 2404 punkt 4.1 sto det at hjemmevakt ikke regnes med i arbeidstiden. Som følge av at EU-domstolen i en dom (C-18/15) kom til at en hjemmevakt for en brannmann med åtte minutters responstid måtte regnes som arbeidstid, vil hjemmevakt for brann- og redningstjenesten i mange tilfeller regnes som arbeidstid. Partene har vært opptatt av å finne en løsning som gjør at hjemmevaktsordningene kan opprettholdes.

I og med at SFS 2404 er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), kan store deler av arbeidstidskapittelet i lovens kapittel 10 fravikes. Unntaksadgangen forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern. Hjemmevakt vil normalt begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt. Hjemmevakt er likevel passivt arbeid og gir mulighet for hvile og restitusjon.  På denne bakgrunn vil hjemmevakt som hovedregel tilfredsstille kravet til annet passende vern. Dersom det er flere utrykninger i en sammenhengende hjemmevaktsperiode må arbeidsgiver vurdere om det foreligger tilstrekkelig vern, og iverksette tiltak for å sikre at arbeidstaker får tilstrekkelig vern.

EU-domstolen kom til at selv om en hjemmevakt regnes som arbeidstid, er det ikke krav om at betalingen er 1:1. Partene har derfor avtalt at betalingen for hjemmevakt (1:5) vil være den samme, uavhengig av om hjemmevakten anses som arbeidstid eller ikke. 

Avtalen har virkning fra 01.07.2019 til 31.12.2020.

Avtalen kan leses her.

Kjennelsen fra sentral nemd kan leses her.

B-rundskriv 5/2019 kan lastes ned her.