Arbeids- og sosialdepartementet har i dag, 28. mars, sendt forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Det er to foreslåtte endringer. Den ene foreslåtte endringen er å åpne opp for ferieavlastning i én uke sammenhengende. Den andre er å tydeliggjøre at også avlastning for barn i fosterhjem er omfattet av forskriften.

Høringsfristen er 9. mai 2019. Det er grunn til å tro at forskriften trer i kraft forholdsvis raskt etter dette slik at det vil være mulig å gjennomføre ferieavlastning sommeren 2019.

Særlig om lengre avlastning og ferieavlastning

Etter at Høyesterett fastslo at avlastere som den klare hovedregel er å anse som arbeidstakere, har muligheten til å utføre ferieavlastning blitt svært redusert. Dagens forskrift åpner ikke opp for lengre sammenhengende avlastning enn 56 timer, slik at det ikke har vært mulig for én og samme avlaster å utføre ferieavlastning i én uke sammenhengende. Mange avlastere har annen stilling i samme kommune som de er avlastere i, og det har gjort det problematisk å utføre avlastning hele året på grunn av ferieavvikling i den ordinære stillingen.

Særavtalen for avlastere SGS 1030 er reforhandlet og ny avtale trer i kraft 1. april 2019. I den nye særavtalen åpnes det opp for at avlastere kan utføre avlastning i den avtalefestede ferien. Forutsatt at forskriften blir endret i tråd med forslaget, vil også arbeidstakere som har en annen stilling i samme kommune kunne utføre én ukes sammenhengende ferieavlastning på de vilkår som følger av forslaget. Dersom forskriften blir endret er partene er enige om å møtes for å diskutere eventuelle behov for endringer i særavtalen. Ny særavtale er omtalt i B-rundskriv nr. 1/2019.

Gå til høringsdokumentene

Høringsdokumentene ble lagt ut 28. mars. Høringsfristen er 9. mai. (regjeringen.no)