Stortinget har vedtatt at plikt til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen er i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. 

For å lette kommunenes overgangen og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av varslingsfristen på inntil 6 mnd. i aml § 15-13a, har partene utsatt iverksettingen for ansatte på den tariff-festede ordningen (SGS 2020) til 1. januar 2022.

Vi oppfordrer kommunene til å avklare om arbeidstakere om har fått varslet opphør av stillingsforholdet, har ønske om å stå i stilling. I de tilfellene hvor arbeidstaker har ønske om å stå i stilling, oppfordrer vi kommunene til å foreta en ny vurdering av opphør av arbeidsforholdet.

Lenkeblokk Icon Lov om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenstemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere Lenkeblokk Icon Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 91