I dag har pensjonerte sykepleiere anledning til å jobbe 19,9 prosent stilling på ordinære lønnsvilkår uten pensjonsavkortning. Denne muligheten har sykepleieren fordi det er krav om minst 20 prosent stilling for rett til medlemskap i sykepleierpensjonsordningen, og det er medlemskapet i pensjonsordningen som eventuelt gir avkortning i pensjonen.

Det er vedtatt lovendring som innebærer at kravet til 20 prosent stilling for rett til medlemskap i sykepleierpensjonsordningen oppheves. Endringen er positiv for yngre sykepleiere som jobber i små stillinger, som i dag ikke har rett på medlemskap i pensjonsordningen. De vil med endringen få rett til pensjonsopptjening også for små stillinger under 20 prosent.

Endringen var også ventet å innebære at muligheten pensjonerte sykepleiere har til å jobbe inntil 20 prosent uten pensjonsavkortning ville opphøre. Norsk sykepleierforbund tok til orde for at denne muligheten måtte videreføres, og stortinget ba derfor regjerningen om å vurdere unntak for innmelding for pensjonerte sykepleiere.

Regjeringen har nå fremmet forslag om å videreføre unntak for medlemskap i pensjonsordningen for pensjonerte sykepleiere, født før 1965, i inntil 20 prosent stilling, også etter 31. desember 2024.

Lenkeblokk Icon Les mer på Regjeringen.no