- Dette er virkelig beklagelig. De midlertidige reglene er er ingen god løsning på sikt, verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Partene i offentlig sektor avtalte 3. mars 2018 en reform av tjenestepensjonene i offentlig sektor. Denne avtalen omfattet ikke de langsiktige pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Partene avtalte derfor at pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser skulle avtales innen 1. november 2019.

Forhandlingene har pågått siden høsten 2019 og partene har ved to anledninger utsatt fristen. Ved den seneste fristens utløp 12. februar måtte partene konstatere at det ikke lot seg gjøre å komme til enighet.

I KS-området er det 127.000 arbeidstakere i stilling med særaldersgrense. Dette tilsvarer nesten 30 prosent av alle ansatte. Majoriteten av disse arbeider i pleie- og omsorgssektoren og har en særaldersgrense på 65 år. Kommunene har stort behov for arbeidskraft med slik kompetanse, og prognosene tilsier at kommunens etterspørsel etter denne kompetansen vil øke betydelig i årene som kommer.

KS har derfor hatt som målsetting å avtale nye pensjonsregler som stimulerer arbeidstakerne med særaldersgrenser til å jobbe lenger.