KS følger saken selv om vi ikke har noen direkte rolle her. Dersom det kommer relevant informasjon i saken, offentliggjør vi dette slik at kommuner og fylkeskommuner kan vurdere dette opp mot pågående eller planlagte anbudsprosesser.

Storebrand mener at kommuner låses til KLP og at de ikke får med seg sin opptjente egenkapital ved flytting. Storebrand mener denne fordelen innebærer ulovlig statsstøtte og ber ESA vurdere lovligheten av dette.

Storebrand anfører videre at det ikke er anledning til å ha svært langvarige pensjonskontrakter, og at det etter hvert oppstår en plikt for oppdragsgiver å terminere kontrakten og gjennomføre ny konkurranse om leverandør av tjenestepensjon. Videre mener Storebrand at nye pensjonsordninger de senere årene fører til at tidligere inngåtte avtaler er vesentlig endret, noe som betyr at oppdragsgiver må gjennomføre nye konkurranser.

Storebrand viser til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sin fortolkningsuttalelse av 24.2.2012[1]. Departementets fortolkningsuttalelse bygger på konklusjonene i rapport utarbeidet for Helse -og Omsorgsdepartementer i juni 2011[2].

I fortolkningsuttalelsen punkt 3 konkluderer FAD slik:
FAD er fortsatt av den oppfatning at konklusjonene i rapporten ikke bare gjelder ved kjøp av tjenestepensjon i helsesektoren, men også i andre offentlige sektorer som for eksempel ved kommunenes kjøp av tjenestepensjon. På denne bakgrunnen finner altså FAD at offentlige oppdragsgivere, herunder kommunene, må følge anskaffelsesregelverket ved inngåelse av nye avtaler om tjenestepensjon.

Videre finner FAD at offentlige oppdragsgivere i utgangspunktet har plikt til med jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon etter regelverket om offentlige anskaffelser; det vil således ikke være tilstrekkelig å foreta undersøkelser i markedet. Dette gjelder imidlertid bare avtaler som er inngått etter 1994 eller avtaler som er inngått før 1994, men som har blitt vesentlig endret etter dette tidspunktet.

FAD ønsker imidlertid å understreke at selv om ikke en oppdragsgiver er rettslig forpliktet til å konkurranseutsette  ”gamle” løpende tidsubegrensede avtaler som ikke har blitt vesentlig endret, så kan dette likevel være hensiktsmessig sett i forhold til blant annet konkurransen i markedet og muligheter for eventuelle besparelser. Oppdragsgiverne bør således uansett vurdere med jevne mellom å konkurranseutsette slike avtaler.

Når det gjelder spørsmålet om hvor ofte det inntrer en plikt til å konkurranseutsette en  ”ny avtale” viser FAD til vurderingen i rapporten som er gjengitt over. Her redegjøres det for flere forhold som kan tilsi at det er adgang til en forholdsmessig lengre kontraktsvarighet for avtaler om tjenestepensjon».

Kjernen i ESA-klagen er med andre ord hvor lenge inngåtte avtaler om pensjonstjenester kan løpe, og om de nye reglene som ble innført ved pensjonsreformen i 2020 medfører at avtaler inngått før dette er vesentlig endret.

[1]Lenke til regjeringen.no  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/anskaffelser/fortolkningsuttalelse_konk_tjenestepensj.pdf

[2] Lenke til regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/eia/pensjon-2011-endelig-rapport.pdf