I den nye tariffavtalen er det avtalt nye pensjonsordninger for arbeidstakere født 1963 og senere. Avtalen trer i kraft fra 1.1.2020.

SGS 2020 Pensjonsordninger er framforhandlet på bakgrunn av Pensjonsavtalen mellom regjeringen og partene i offentlig sektor som ble signert 3. mars i fjor, og de endringene Stortinget vedtok 11. juni i Lov om Statens pensjonskasse og Lov om Sykepleierpensjon som følger opp Pensjonsavtalen.  

De nye pensjonsordningene bidrar til at vi får bærekraftige ordninger i offentlig sektor, samtidig som arbeidstakerne fortsatt sikres gode ordninger som både stimulerer til økt arbeidsdeltakelse og gir større fleksibilitet. De endringene som nå er avtalt er et gode både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet i stort, og er en historisk milepæl i arbeidet med pensjonsreform.

Det vil utarbeides et eget B-rundskriv om opprettelsen av SGS 2020, som vil sendes kommunene i løpet høsten.

Det gjenstår å avtale hvilke pensjonsregler som skal gjelde for arbeidstakere med særaldersgrense. Arbeids- og sosialdepartementet har påbegynt et utredningsarbeid, og regjeringen og partene i offentlig sektor har som mål å avtale en langsiktig pensjonsløsning for disse, senest 1. november i år.

Om arbeidstakere med særaldersgrense får insentiver til å stå lenger i jobb, kan det gi et verdifullt bidrag til å møte det økende behovet kommunene har for arbeidskraft, særlig innenfor helse- og omsorgstjenester. Det er avgjørende for oss at vi sammen med regjeringen og partene i offentlig sektor finner gode løsninger for disse arbeidstakerne.