KS har forhandlet frem en avtale med Kopinor, slik at kommunene enkelt kan sikre lovlig kopiering innenfor avtalens ramme. Etter avtalen skal kopiering være et supplement til kjøp av utgitte læremidler. 

Det er forbudt å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse fra den som eier åndsverket eller en organisasjon som forvalter åndsverksrettigheter. 

Kopinor er en forvaltnings- og interesseorganisasjon som representerer rettighetshavere til åndsverk. Kopinors inntekter fra avtalen brukes til stipender og lignende til forfatterne og andre produsenter av åndsverk, slik at det blir produsert nye åndsverk.  

Se Kopinors informasjonsfilm om betydningen av åndsverksrettigheter

Kostnaden for avtalen beregnes utfra antall elever og antall administrative årsverk i kommunen eller fylkeskommunen. Satsene følger konsumprisindeksen i avtaleperioden ut 2025, før avtalen skal reforhandles. Avtalen KS har forhandlet frem er en mønsteravtale som kommuner og fylker kan velge å inngå med Kopinor. KS anbefaler avtalen.

Les avtaleteksten her

Les mer om hva avtalen gir av muligheter og begrensinger i offentlig forvaltning og skole på Kopinors nettsider.

Hvordan jobber KS med avtalen for å sikre kommuner og fylker de beste vilkår? 

KS ønsker en avtale som gjør det enkelt å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale uten å bryte åndsverkloven. Samtidig er det viktig at kostnaden gjenspeiler det faktiske omfanget av kopiering og at vederlaget til Kopinor for kopieringen er rimelig.  

Partene skal før revisjonen av avtalen per 1.1.2026, utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag om omfanget av bruk av åndsverk.