Vederlaget kommunene og fylkeskommunene betaler til Kopinor gir rett til kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisning og administrasjon. Vederlagssatsene økes med 3,9 prosent fra 1.1.2022. Grunnlaget for det årlige vederlaget baseres på antall elever og antall årsverk i administrative stillinger/funksjoner, jf. § 20 i mønsteravtalen. Den faktiske økningen i samlet vederlag fra den enkelte kommune og fylkeskommune vil derfor være avhengig av endringer i antall elever og årsverk. Vederlagssatsene vil videre bli konsumprisregulert hvert år pr 1.1 i avtaleperioden.

Det er den enkelte kommune og fylkeskommune som inngår avtale med Kopinor. KS anbefaler kommuner og fylkeskommuner å tiltre avtalen når den blir tilbudt av Kopinor.

 

Avtalen mellom Kopinor og den enkelte kommune/fylkeskommune er basert på denne mønsteravtalen.

Les mere om hva avtalen gir av muligheter og begrensinger i offentlig forvaltning og skole.

 

Ny kopieringsavtale for skoler og kommuner - Kopinor