Rammeavtalen er inngått for 2 år, for perioden 1.8.2023-31.7.2025. Fra 1.8.2023 økes honorarsatsene med 5,2 prosent, som er i henhold til den anslåtte frontfagsrammen.

Per 01.08.2023 gjelder følgende honorarsatser:

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

KS og Creo enige om at disse satsene reguleres pr. 1.8.2024 i henhold til frontfagsanslaget for 2024.

Se A-rundskriv 1/2023 (pdf) for mer informasjon. Avtaleteksten finnes i rundskrivet, men kan også leses her (pdf).

Ikke en tariffavtale
Rammeavtalen er ikke en tariffavtale. KS anbefaler derfor medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn ved inngåelse av de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • De økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • Rammer for oppdraget
  • Oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • Immaterielle rettigheter

Se også A-rundskriv 2/2018 (pdf) for nærmere omtale av bakgrunn for rammeavtalen og kommentarer til de mest sentrale bestemmelsene.