Resultatet har en fastslått ramme på 5,4 prosent. Det er over frontfagsrammen som ble avtalt i privat sektor og den avtalte rammen i staten. Resultatet tar hensyn til den usikre økonomiske situasjonen og gir de lavest lønnede et særlig løft. Samtidig får de med høyest utdanning og lønn også reallønnsøkning.  

Les KS' kommentarer i pressemeldingen her

Resultatet er godkjent av alle partene og kan iverksettes så raskt som mulig.

Lønnsveksten i frontfaget skal være en norm over tid, og frontfagsmodellen gir rom for å rette opp avvik som oppstår. Forhandlingsresultatet bidrar til at frontfagsmodellen virker etter formålet. 

Nærmere om resultatet

Forhandlingsresultatet innebærer at alle arbeidstakere i hovedtariffavtalens kapittel 4 får et generelt kronetillegg. Tillegget varierer med stillingsgruppe og ansiennitet og er fra 26.300 kroner til 43.000 kroner. De sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023, og gis i sin helhet på den enkeltes grunnlønn per 30. april.

Stillingsgrupper

Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2023

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

26.300

26.300

26.300

26.300

26.300

26.300

26.300

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

26.300

26.300

26.300

26.300

27.000

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

26.300

26.300

26.300

26.300

27.000

Gruppe 2

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

26.300

26.300

26.300

26.700

31.200

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

26.300

26.300

26.300

28.200

33.000

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

27.000

27.300

28.000

37.000

37.500

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

28.300

29.700

35.000

38.000

42.000

Lektor med tilleggsutdanning

29.300

29.700

35.000

40.000

43.000

 

Lønnstabellen med garantilønn og ansiennitetstillegg er justert tilsvarende de generelle tilleggene per 1. mai 2023.

Lenkeblokk Icon Se tabeller i vedlegg til protokoll

Ledere lønnet etter HTA kapittel 4 gis et lønnstillegg på 5,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2023. Dette gjelder ledere i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7459, 7951 og 7954.

I tillegg til lønnstilleggene som nå er avtalt per 1. mai, ble det ved hovedtariffoppgjøret i fjor avtalt tillegg med virkning fra 1. januar 2023. Dette er økte tillegg for særskilt arbeidstid helg og natt, og lønnstillegg for for gruppene med høyest utdanning og ansiennitet. 

Eksempler på virkningen av forhandlingsresultatet

Assistent i barnehage

En assistent i barnehage med full ansiennitet, får et tillegg på 26.300 kroner fra 1. mai 2023. Ny garantilønn ved 16 års ansiennitet er 457.700 kroner.

Helsefagarbeider

En helsefagarbeider med full ansiennitet, får et tillegg på 27.000 kroner fra 1. mai 2023. Ny garantilønn ved 16 års ansiennitet er 487.300 kroner. I tillegg vil hen i 2023 få bedre betalt for arbeid på helg og natt.

Sykepleier

En sykepleier med full ansiennitet, får et tillegg på 31.200 kroner fra 1. mai 2023. Ny garantilønn ved 16 års ansiennitet er 569.100 kroner. I tillegg vil hen i 2023 få bedre betalt for arbeid på helg og natt.

Lektor med tillegg

En lektor med tilleggsutdanning og full ansiennitet, får et tillegg på 43.000 kroner fra 1. mai 2023. Dette kommer i tillegg til allerede avtalte lønnstillegg på 7.000 kroner fra 1. januar 2023. Samlet lønnstillegg for en lektor med tilleggsutdanning og full ansiennitet i 2023 er dermed 50.000 kroner. Ny garantilønn ved 16 års ansiennitet er 741.000 kroner.

Enighet om lokale forhandlinger i 2024

Partene har i årets oppgjør prioriterte sentrale tillegg, og det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i år. Partene er imidlertid enige om å avsette en pott til lokale lønnsforhandlinger i 2024. Det gir kommunene og fylkeskommunene god tid til å planlegge og forberede neste års lokale lønnsforhandlinger, oppdatere lokal lønnspolitikk, kartlegge lokale rekruttere- og beholdeutfordringer og annet. Pottens størrelse og virkningsdato fastsettes ved hovedtariffoppgjøret i 2024.

Gjennomføring av lokale forhandlinger 

For noen grupper ansatte, omlag 14 prosent, forhandes det kun lokalt. Det gjelder de fleste ledere (hovedtariffavatlen kapittel 3.4) og akademikergrupper (kap. 5). Disse lokale forhandlingene bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober hvert år. Virkningsdato er 1. mai, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting.

I henhold til hovedtariffavtalen (kap. 3.4.0, pkt. 4 og kap. 5.1, 2. ledd) gjennomføres forhandlingene innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunen/fylkeskommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder.

Informasjonskonferanse avholdes i uke 19

Det vil bli holdt en digital informasjonskonferanse om tariffoppgjøret 2023 mot slutten av uke 19. Invitasjon vil bli sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner så snart som mulig. I tillegg til informasjon om forhandlingsresultatet, vil vi også gjennomgå hvordan de lokale forhandlingene etter HTA kap. 3.4 og kap. 5 bør forberedes. I et år med en høy økonomisk ramme, er det viktig at alle kommuner og fylkeskommuner har nødvendig kompetanse i forhandlingsøkonomi for å være best mulig forberedt til disse lokale forhandlingene.

Det vil bli utarbeidet et iverksettingsrundskriv om kort tid.