Fastleger har rettigheter i SOP ved avbrudd fra praksis og avbruddsytelsene gjelder alle næringsdrivende leger. Dette omfatter sykehjelp, fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleiepenger/opplæringspenger. Avbruddsytelsene skal bidra til å kompensere tapt praksisinntekt samt løpende driftsutgifter under fraværet fra praksisen. Legeforeningen har inngått en avtale med Storebrand om en sykeavbruddsforsikring som et tillegg til ytelsene fra NAV og fra SOP.

Det er viktig å skille mellom retten til fravær og de økonomiske ytelsene knyttet til fraværet. Selvstendig næringsdrivende fastlegers rett til fravær reguleres i rammeavtalen ASA 4310 og tilsvarer i hovedsak fraværsrettighetene til fastlønte leger.

Næringsdrivende leger autorisert før 1.1.1993 har alderspensjonsrettigheter i SOP. Medlemmer autorisert senere har ikke rett på alderspensjon i SOP. Legeforeningen har for å bøte på dette inngått avtale med Storebrand om en skattemessig gunstig tjenestepensjonsordning for privatpraktiserende leger. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom denne ordningen holdes utenfor ved beregning av pensjoner fra SOP.