En av de viktigste yrkesgrupper som rekrutteres til den kommunale helsetjenesten er leger. Likevel erfarer KS at det gjøres en del grunnleggende feil både når det gjelder saksbehandlingen knyttet til rekrutteringen og etterfølgende håndtering av aktuelt lov- og avtaleverk. Særlig viktig er det å sjekke ut om legen har de nødvendige kvalifikasjoner og om det hefter mangler eller merknader til legens autorisasjon. Ta derfor gjerne kontakt med oss og de myndigheter som er nevnt nedenfor.

Legens kvalifikasjoner prøves ved:

  • kontroll av dokumenter (lisens/autorisasjon)
  • undersøkelser hos tilsynsmyndighetene
  • evt. politiattest
  • innhenting av referanser fra tidligere arbeidsgivere
  • intervjuer foretatt av kommunen forut for tilsetting i stilling/utpeking til avtalehjemmel

Se også Helsedirektoratets veileder.

1) Søkeportal til Helsepersonellregisteret (HPR) 

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. Ved søk i helsepersonellregisteret gis opplysning om gjeldende autorisasjon, lisens og forskrivningsrett, og eventuelle begrensninger i disse, samt eventuell spesialitet for leger, tannleger og optikere.

Det er to enkle måter å søke på:

Enten: ID-nummer/HPR-nummer

Eller: Fødselsdato og etternavn

Helsepersonellregisteret finner du her: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

2) Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn kan gi opplysning om alle saker som er oversendt fra Fylkesmannen vedr. vurderinger om helsepersonell har handlet i strid med lovkrav.

3) Fylkesmannen/fylkeslegen

Fylkesmannen kan gi opplysninger om klagesaker fra eget fylke. Det gjelder for saker under behandling, saker som er avgjort hos Fylkesmannen og saker Fylkesmannen har sendt til Statens helsetilsyn.

Kommunen vil få vite om det har vært en sak, og kan be om innsyn. Personopplysninger om pasienter vil bli sladdet og noen opplysninger om legens personlige forhold kan også bli sladdet. Opplysninger kan gis uavhengig av om det er gitt disiplinærforføyning mot legen. Saken er i prinsippet offentlig når den er ferdigbehandlet. Også saker som er under behandling kan det gis opplysninger om, om enn kanskje i begrenset grad.

4) Politiattest

Helsepersonellovens § 20 a) pålegger helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, avtale, arbeidsforhold mv. der vedkommende kan komme i situasjoner med barn eller utviklingshemmede hvor seksuelle overgrep kan finne sted. Plikten omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med pasientene slik at det sjelden er noen reell fare for misbruk.

Arbeidsgiver har ansvar for å foreta en konkret vurdering for hver enkelt stilling eller hvert ansettelsesforhold av om politiattest skal kreves. Det bør framgå av utlysningen av stillingen/anbudet at politiattest vil bli avkrevd, slik at søker har kunnskap om kravet.

Les mer om politiattest i Helsedirektoratets rundskriv om Helsepersonelloven.

5) Tidligere arbeidsgivere

Tidligere arbeidsgivere må kontaktes. Så langt praktisk mulig bør dette også gjelde ved ansettelser/utpeking av leger med utenlandsk bakgrunn. Når det gjelder informasjonsutveksling over landegrensene må man skille mellom informasjonsutveksling som de statlige myndigheter driver og hva arbeidsgiver kan gjøre mer uformelt. SAK kan bistå med informasjon om rettstilstanden her.