Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen fra 1.5.2020-31.4.2022 gjelder nå også for Legeforeningen.

Virkningstidspunkt for de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført, men ikke iverksatt høsten 2020 (etter HTA kapittel 3 og 5) er av Rikslønnsnemnda satt slik:

  • Virkningstidspunkt for lokale forhandlinger som hadde fastsatt virkningstidspunkt 1. mai 2020, settes til 17. juni 2020.
  • For lokale forhandlinger som hadde andre fastsatte virkningstidspunkter enn 1. mai 2020, skal virkningstidspunktet forskyves med 1 ½ måned. Hvis partene lokalt eksempelvis i fjor hadde avtalt virkningstidspunkt 1.1.2020, så skal dette utbetales med virkning fra 15.2.2020.

Tariffpartenes felles forutsetning for gjennomføringen av lokale forhandlinger med Legeforeningens medlemmer var at iverksettingstidspunktet skulle fastsettes av Rikslønnsnemnd dersom saken endte der. Dette betyr at det er anledning til å korrigere lønnsutbetalingene dersom lønnsreguleringene for Legeforeningens medlemmer fra 2020 allerede skulle være iverksatt med avvikende virkningstidspunkt enn det som er fastsatt i nemndas kjennelse.

Kjennelse Rikslønnsnemnda

Særavtalen SFS 2305 – kommunelegeavtalen

Særavtalen SFS 2305 prolongeres til 31. desember 2021.

Satsene i SFS 2305 justeres med 1,7 prosent med virkning fra 1. januar 2021.

Regulering av arbeidstid på legevakt
Rikslønnsnemnda har forståelse for at dagens organisering av legevakt innebærer en stor belastning for legene, men at en endring av dagens ordning trolig vil være forbundet med en mer omfattende og dyptgripende reform.  Rikslønnsnemnda mener det vil være en risiko for manglende legedekning dersom det fastsettes en ordning som bryter med dagens system uten samtidig å sikre at det er nok leger tilgjengelig. Dette er i tråd med synspunktene KS anførte.

Samfunnsmedisinsk beredskap
Legeforeningen fikk ikke medhold i kravet om at kommunene skal etablere en samfunnsmedisinsk beredskapsordning. Rikslønnsnemnda støtter KS’ standpunkt om at å pålegge kommunene en plikt til å opprette en beredskapsordning ligger på siden av det som kan reguleres i form av en tariffavtale. Dette krever forankring i lov, og er ikke et tariffavtalespørsmål.