Da KS og Legeforeningen inngikk avtale om SFS 2305 18. desember 2015, var partene enige om protokoll om pensjon med følgende ordlyd:

  1. Pensjon
    Partene er enige om at det med virkning fra 1. januar 2016 gis rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktarbeid. Beredskapsgodtgjøringen er pensjonsgivende som tilleggslønn iht. HTA kap. 3. pkt. 3.7.

Timelønn og beredskapsgodtgjøring for legevaktarbeid skal innrapporteres til pensjonsleverandør som henholdsvis hovedlønn og tilleggslønn, og med denne oppdaterte artikkelen presiseres hvilke rutiner som gjelder for slik rapportering. 

Selvstendig næringsdrivende leger som deltar i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste på dagtid har rett til beredskapsgodtgjøring i henhold til SFS 2305 § 6, pkt. 6.4 bokstav b). Partene er enige om at slik godtgjøring ikke er pensjonsgivende.

Dom i Arbeidsretten 12. april 2024

Arbeidsretten har behandlet tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt. Arbeidsrettens dom ble avsagt under dissens og ga Legeforeningen medhold i at beredskapsgodtgjøring avtalt med lokal forsøksordning er pensjonsgivende, og at all timelønn for legevaktarbeid er pensjonsgivende. Denne artikkelen er oppdatert som følge av dommen.

[https://www.arbeidsretten.no/saker-og-avgjorelser/23-49]

Pensjonsopptjening av timelønnet legevaktarbeid

Pensjonsgrunnlag for leger som har timelønnet legevaktarbeid innrapporteres etterskuddvis ved kvartalets utløp, etter reglene i SGS 2020 Pensjonsordninger Del I §§ 2-2 og 2-3. Det rapporteres da pensjonsgrunnlag for legen, på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Faktisk utbetalt timelønn benyttes for beregning av hovedlønn. Se nedenfor.

Beregning av stillingsprosent

Ved utregning av stillingsprosent legges til grunn 35,5 timers uker. 100 % stilling utgjør da 1 668,5 timer pr. år, forutsatt 5 uker ferie (1633 timer forutsatt 6 uker ferie).

Stillingsprosenten ved kvartalsvis rapportering er gitt ved følgende formel:

Antall timer på legevakt i kvartalet/ (35,5 * 47/4) * 100 = XX,xx prosent
(for de som har krav på 6 ukers ferie skal 47 byttes ut med 46 i formelen)

Beregning av hovedlønn

Samlet timelønn på legevakt i kvartalet *4 *52/47 = hovedlønn
(for de som har krav på 6 ukers ferie 47 byttes ut med 46 i formelen)

 

I formelen over er det lagt til grunn 35,5 timers uke for legevaktsarbeid, men tallet må endres hvis det normale uketimetallet er et annet, eksempelvis 37,5 timers arbeidsuke. F.eks. dersom det er avtalt en fast ansettelse med fast arbeidstid for legevaktarbeid legges det til grunn at 100 % stilling utgjør 1846 timer inkludert ferie.

Som følge av at timelønnede ikke får medregnet ferie som pensjonsgivende skal stillingsprosenten og pensjonsgrunnlaget oppjusteres til 52 uker.

Overtid skal ikke medregnes i pensjonsgrunnlaget, jf. SGS 2020 Pensjonsordninger Del I § 2-3.

Konsekvens av Arbeidsrettens dom for rapportering av timelønnet legevaktarbeid

Ved etterskuddsvis rapportering av timelønnet arbeid, kan det oppstå tilfeller hvor stillingsprosent etter overnevnte beregning, tillagt stillingsprosent for andre tilsettinger i kommunen, samlet er høyere enn 100 prosent. Dette vil i hovedsak gjelde leger som har annen fast tilsetting i kommunen i tillegg til legevaktarbeidet, for eksempel der leger er fast tilsatt som fastlege.

Som følge av arbeidsrettens dom, som slår fast at all timelønn for legevaktarbeid er pensjonsgivende, skal den stillingsprosent som rapporteres til pensjonsleverandøren i ovennevnte tilfeller likevel maksimeres til 100 prosent. Den samlede hovedlønnen, både annen fast lønn og den samlede timelønn for legevaktarbeid skal likevel rapporteres som samlet hovedlønn for stillingene. Se eksempel nedenfor.

Eksempel – Fast tilsatt fastlege i 100 prosent stilling som har timelønnet legevaktarbeid

Stillingsprosent og hovedlønn for fast tilsetting som fastlege:
100 prosent stilling med 970 000,- i hovedlønn

Beregning av stillingsprosent timelønnet legevaktarbeid:
30 timer legevaktarbeid/ (35,5 * 47/4) * 100 = 7,19 prosent

Beregning av hovedlønn timelønnet legevaktarbeid:
35 580,- timelønn på legevakt i kvartalet *4 *52/47 = 142 320,-

Stillingsprosent maksimeres til 100 prosent

Ny hovedlønn etter kvartalsvis rapportering er 970 000 + 142 320 = 1 112 320,-

Pensjonsopptjening for beredskapsgodtgjørelse

Beredskapsgodtgjøringen er avtalt pensjonsgivende som tilleggslønn. Som ovennevnt er beredskapsgodtgjøring for deltakelse i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste på dagtid ikke pensjonsgivende. 

For at tilleggslønn skal kunne gjøres pensjonsgivende er det en forutsetning at godtgjøringen gis som årsbeløp og utbetales på samme måte som ordinær lønn jf. HTA kap. 3. pkt. 3.7. Arbeidsplaner jf. SFS 2305 punkt 7.4 vil være utgangspunkt for beregning av årsbeløp.

For at beredskapsgodtgjørelsen (tilleggslønnen) skal være pensjonsgivende må godtgjøringen være knyttet til en medlemspliktig stilling. Det betyr at legen enten må ha en stilling hos arbeidsgiver som gir rett på medlemskap i pensjonsordningen, eller få beregnet en stilling ved å gå legevakt med tilstedeplikt. Dette er en generell forutsetning for at tilleggslønn skal kunne inngå i pensjonsgrunnlaget. Det stilles imidlertid ikke noe krav til størrelsen på stillingsprosenten.

Etterinnmelding av ikke innmeldt timelønn og beredskapsgodtgjøring

Dersom timelønn tidligere har vært holdt utenfor pensjonsgrunnlaget som følge av at beregnet stillingsprosent har oversteget 100 prosent, skal det i henhold til Arbeidsrettens dom foretas etterinnmelding. Dette skal gjøres ved at den hovedlønn som tidligere er holdt utenfor pensjonsgrunnlaget legges til i hovedlønn som etterinnmeldes til pensjonsinnretningen.

Dersom det lokalt er avtalt forhøyet beredskapsgodtgjøring med lokal forsøksordning iht. Hovedavtalen § 4-6, og den forhøyede beredskapsgodtgjøringen er holdt utenfor pensjonsgrunnlaget, skal det fortas etterinnmelding av denne tilleggslønnen til pensjonsinnretningen.