Nødnettet skal erstatte det eksisterende helseradionettet og ivareta helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Kommunene har ansvar for at helsepersonell i vaktberedskap er tilgjengelige i nødnettet. Helsedirektoratet har utviklet et kursopplegg som tilbys uten deltakeravgift, men det gis ingen kompensasjon fra Helsedirektoratet for å delta på kursene. For privatpraktiserende allmennleger er det derfor naturlig at kommunene gir kompensasjon for kursdeltakelsen.

KS anbefaler følgende kompensasjonsordning:

-          Kurs på kveldstid kompenseres med kr 500 per time.

-          Kurs på dagtid kompenseres med kr 1 000 per time.

-          Det betales ikke kompensasjon for e-læringsmodulen.

KS anbefaler ikke en kompensasjonsordning for reisetid, ettersom dette kan få konsekvenser for andre yrkesgrupper innenfor KS’ tariffområde. Av denne grunn har ikke KS og Legeforeningen kommet til enighet om en felles anbefalt kompensasjonsordning.