Bestemmelsene om overdragelse av fastlegepraksiser er endret for å få mer oversiktlige rammer rundt overdragelsesprosessene.

Bestemmelsene om LIS1 og spesialistutdanningen er oppdaterte.

Bestemmelsen om honorarsats endres. Fra 1. juli 2024 innføres en høyere sats for spesialister i allmennmedisin og samfunnsmedisin sammenlignet med ikke-spesialister.

Lenkeblokk Icon Rundskriv A1-2024 (pdf)

Overdragelse av fastlegepraksis

På tidspunktet for kunngjøring skal fratredende lege ha fylt ut opplysningsskjema om overdragelse av fastlegepraksisen til søkere. Etter søknadsfristens utløp sendes skjemaet til søkere som oppfyller de formelle kravene i utlysningen på grunnlag av søkerliste utarbeidet av kommunen.

Lenkeblokk Icon Overdragelse av praksis: Opplysningsskjema til søkere

I tillegg skal fratredende lege fylle ut et mer omfattende skjema og levere dette til den kandidaten som har fått tilbud om å overta fratredende leges fastlegeavtale.

Lenkeblokk Icon Overdragelse av praksis: Opplysningsskjema til kandidat som får tilbud om fastlegeavtale

Det er innført en ny bestemmelse om hjemfall av fastlegeavtale til kommunen. Det vil si at fastlegeavtalen hjemfaller kommunen vederlagsfritt. Dette gjelder bare hvis det ikke er kvalifiserte søkere som vil overta fastlegeavtalen på vanlige vilkår, at det er gått minst 12 måneder fra oppsigelsestidspunktet, og at det er gjennomført minst tre korrekte utlysninger.

Kommunen plikter å sette inn vikar og dekke driftsutgiftene i inntil seks måneder etter oppsigelsestidens utløp. Fratredende leges eierskap til praksisen vil fortsatt bestå og må reguleres i internavtaler. Dersom fratredende lege de tre siste årene har mottatt ytelser fra kommunen utover det statlig fastsatte basistilskuddet, skal det tas hensyn til det ved beregningen av kompensasjon for opparbeidet praksis.

Dagens nasjonale tvisteløsningsnemnd erstattes av en ny nemnd med leder som oppnevnes av Riksmekleren.