I forbindelse med handlingsplanen for allmennlegetjenesten innføres en ny finansieringsmodell av fastlegeordningen. Det innføres et tidsbegrenset grunntilskudd og et knekkpunkt i basistilskuddet tilsvarende 1000 listeinnbyggere. Den nye finansieringsmodellen får tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. mai 2020. 

Lenkeblokk Icon Helfo om utbetaling av basistilskudd

I forbindelse med koronautbruddet har inntektsoppgjørene i samfunnet blitt utsatt til høsten 2020. Dette gjelder også takstforhandlingene for fastleger, som er utsatt til oktober. Partene er enige om at statsavtalen forlenges til partene har blitt enige om ny avtale, eller det foreligger brudd i forhandlingene om ny avtale.

Stortinget besluttet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2020 at egenandelene skal øke med 6,85 prosent fra 1. juli. Endringene er tatt inn i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Protokoll om forlengelse av statsavtalen
Endringsforskrift